Геодезия

Една неофициална рецензия на наредбата за ЕТК

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски

Наредбата за Едромащабната топографска карта е издадена на 13 май 2014 г. от Министерството на инвестиционно проектиране и влиза в сила от 10 юни 2014 г. Обнародвана е в Държавен вестник бр. 48 от 10 юни 2014 г. Тя е структурирана е в седем глави с общо седем раздела и 29 члена. Допълнителната разпоредба е от един параграф, а преходните и заключителните разпоредби са със 7 параграфа.

Тази статия представлява неофициална рецензия, като целта на автора е да представи свой коментар за Наредбата.

Наименованието на Наредбата би трябвало да бъде „Наредба за топографски карти в мащаби 1:2000, 1:5000 и 1:10 000 и ортофотпланове в същите мащаби”.

Мотиви:

1. „Едромащабната топографска карта” е наименованието на продукт, създаван през отминал период от развитието на нашата топографска картография, за цели, определени от онова време. Подготовката й започва през 1952 г. и е изработвана и обновявана само в графичен вид. Използването на това наименование днес е отживелица, не отговаря на смисъла, вложен в една нова Наредба, нито на съвременните технологии, технически средства и програмни продукти, които се използват сега и ще се използват и в бъдеще за производство на едромащабни топографски карти.

2. Една класификация на топографските карти, в зависимост от мащаб им, е следната:

 • Много едромащабни – 1:500 и 1:1000;
 • Едромащабни – 1:2000, 1:5000 и 1:10 000;
 • Средномащабни – 1:25 000 и 1:50 000;
 • Дребномащабни – 1:100 000 и 1:200 000.

3. Мащабът 1:2000 широко се използва в някои стопански и строителни дейности – например в проектирането на автомагистрали, на други линейни обекти и проектантски работи с различно предназначение, поради което би трябвало да намери място в Наредбата.

4. В досега действащия нормативен акт, третиращ тази материя, – „Инструкция за изработване на едромащабни карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000”, 3-то издание от

1985 г. МССУ – ГУГКК, е включен и мащабът 1:2000.

5. Ортофотоплановете са съвременен и много разпространен продукт. С дигиталната фотограметрия се изработват предимно ортофотопланове, поради бързия производствен процес. Изработването им в нашата страна е факт. Значителна част от технологиите, техническите средства и програмните продукти за създаване на топографски карти са същите, като тези за създаване на ортофотопланове. Придобитата информация за местността, например чрез аерозаснемане, може да се използва за изработване и на двата продукта.

В някои държави, например Швеция, от около половин столетие за основна карта служи ортофотокарта в мащаб 1:10 000 с наслагани върху ортофотоплана хоризонтали, които по понятни причини се променят по-рядко. Затова в Наредбата трябваше да бъдат включени и ортофотоплановете.

Глава първа

 

Чл. 2, ал. 1 и другаде: Изразът „едромащабна топографска карта” да се замени с „топографски карти в мащаби 1:2000, 1:5000 и 1:10 000”. Съкращението „ЕТК” да се чете „едромащабни топографски карти”.

Мотиви: Като тези за наименованието на Наредбата.

Чл. 3 да отпадне.

Мотиви: Не е целесъобразно, след като има Наредба, да се създава и Инструкция.

Чл. 5, ал. ал. 2 до 5 да се обединят в една ал. 2 с точки от 1 до 4.

Мотиви: Текстът се облекчава и става по-разбираем.

Глава четвърта

 

Чл. 12, ал. 2.: Между думите „чрез” и „дистанционни” да се вмъкне „фотограметрични”. Не е ясно защо фотограметрията не е цитирана в тази алинея. Независимо, че тя в известен смисъл е „дистанционен” метод под „дистанционни методи” или „дистанционни изследвания”, в нашата практика се разбира заснемането от спътници с различни по характер сензори. Дистанционен метод отговаря на “RemoteSensing” (англ.), „Fernerkundung“ (нем.), „Télédétéction” (фр.) и „Дистанционное зондирование” или „Неконтактные (дистонционные) методы измерения” (рус.).

Мотиви: Фотограметрията се прилага почти изключително за създаване и обновяване на топографски карти и създаване на ортофотопланове.

Чл. 12, ал. 8 да отпадне.

Мотиви: Като тези за Чл.3.

Чл. 13, ал. 14, т. 1: между думите „чрез” и „дистанционни” да се вмъкне „фотограметрични”.

Мотиви: Като тези за Чл. 12, ал. 2.

 

Глава шеста

Чл. 21, ал. 3: Изразът „Съгласно изискванията на инструкцията по чл. 3” да отпадне.

Мотиви: Като тези за чл. 3.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1, т. т. 3, 4, 8, 9 са излишни.

Мотиви: понятията в тях са добре известни.

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 3 да отпадне

Мотиви: Като тези за чл. 3.

 

Не е ясно защо след като се създава Наредба, е необходимо да се създава и Инструкция със същата цел и наименование. Това само ще затрудни процесите по изработването на продуктите и объркване при приемането им.

С какво ще се различават двата подзаконови нормативни акта и изискванията в кой от тях ще са валидни?

Наредбата би трябвало да изчерпи всички въпроси, свързани със създаването, поддържането и обновяването на топографските карти в мащаби 1:2000, 1:5000 и

1:10 000.

Не е препоръчително да се издава Наредба, третираща само някои общи положения, последвана от Инструкция, подробно описваща процесите и различните норми. Ще стане така, че ще имаме тристепенна нормативна уредба – закон, наредба, инструкция.

Остава впечатлението, че авторите на Наредбата не са били в състояние да напишат един изчерпателен подзаконов нормативен акт, а прехвърлят това в следващ нормативен акт – Инструкция, която всъщност ще се прилага в практиката.

В близкото минало, когато нямаше Закон за геодезията и картографията, но имаше геодезия и картография на подобаващо равнище, единствените нормативни актове бяха инструкциите, издавани от тогавашното Главно управление по геодезия, картография и кадастър, чийто приемник е АГКК, без излишни процедурни усложнения. Те служеха години наред безконфликтно, но вече по понятни причини са непригодни и се заменят с наредби, което е напълно достатъчно.

 

§ 4 Не е ясно кой създава „Системата от условни знаци”. При създаването на нови условни знаци трябва да се има предвид, че те трябва да бъдат удобни за компютърно компилиране на картите.

След § 7 да се създаде нов параграф: Отклонения от изискванията на наредбата могат да се извършват само с одобрението на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, след мотивирано писмено искане от институцията, която предлага отклоненията.

Какво липсва в Наредбата ?

 

След пръв прочит на Наредбата остава впечатлението, че в нея не намират място някои от следните по-съществени постановки, документи и норми:

 1. Образец на Техническо задание за изработване или обновяване на картите.
 2. Образец на Обяснителна записка за изработената или обновената карта.
 3. Образец на Протокол за приемане на изработената или обновената карта.
 4. Образци с картни листове за мащабите 1:2000, 1:5000 и 1:10 000.
 5. Как се изобразяват различните ситуационни елементи. Връзка с Наредбата за условните знаци.
 6. Каква е минималната площ на един ситуационен елемент, който се изобразява мащабно върху картата, след което се означава с условен знак.
 7. Как се изразява релефът на терена. Какви са основните сечения и за какви наклони и характеристики на терена се прилага всяко от тях.
 8. Каква е изискуемата точност на изобразяване на ситуационни елементи.
 9. Каква и изискуемата точност на изобразяване на хоризонталите.
 10. Каква е изискуемата точност на отделните технологични процеси при създаване и обновяване на картите. Изискването за точност само на крайния продукт е напълно недостатъчно, понеже от точността на всеки един от производствените процеси зависи точността на крайния продукт, т. е. точността на всеки процес по отделно е гаранция за точността на крайния продукт.
 11. В кои случаи и по каква процедура се допускат отклонения от изискванията на Наредбата.
 12. Текст за интерпретиране (дешифриране) на аероснимките.
 13. Текст за полска проверка на топографския (фотограметричния) оригинал на картата.

 

Заключение

 1. Наредбата правилно е ориентирана към ГИС и дигиталните технологии. Това схващане трябва подходящо да се съчетае с традиционното разбиране за едромащабни топографски карти, което е възприето в световен обхват.
 2. Наредбата е малка по обем и не третира всички аспекти на подобен подзаконов нормативен акт.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us