Геодезия

Европейски изисквания за геодезистите извършващи кадастрални дейности

Сигурността на кадастъра e в основата на устойчивото развитие на модерното общество и за икономиката.

Ето защо представители на кадастъра и на имотните регистри на европейските страни се заеха с проучване, което да очертае общите европейски изисквания към геодезистите.

Целта на този проект е и да бъде повишена професионалната квалификация на геодезистите в синхрон с европейската директива за обучение през целия живот.

Споразумението за взаимното сътрудничество, постигнато в т. нар. Платформа, последва европейската директива 2005/36 и цели да определи общите европейски стандарти в кадастъра.

EuroGeographics (www.eurogeographics.org), Европейският комитет за връзки между геодезистите (CLGE –  www.clge.eu) и Geometer Europas (GE – www.geometer-europas.eu) ще продължат общата си работа за постигане на целите.

 

 cadastre

Предлаганият тук документът е резултат от няколко работни срещи с името „Ролята на геодезистите в поддържането на кадастъра” (“The role of land surveyors in the maintenance of cadastre”). Първата бе организирана във Вилнюс, Латвия, през март 2006 г. Тогава бяха поставени следните основни цели:

• споделяне на най-добрите практики

• по-добро разбиране на разнообразието в националните кадастрални системи в Европа

• определяне на общите аспекти, които могат да се прилагат в частните национални стратегии

• обсъждане как общото европейско законодателство може да бъде прилагано в геодезията.

В първата среща участваха 39 експерти от 16 европейски страни. Създаденият екип се зае с изследване на законовите и практическите условия, които обуславят работата с кадастъра в цяла Европа.

Цели на проекта

Целите на проекта бяха да се изготви списък с термини и използвани практики, свързани с работата на специалистите по кадастър в Европа.

В документа е взета предвид директивата, регулираща професионалните квалификации 2005/36/EC, от септември 2005 г. (https://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm)., както и няколко други документи.

След Вилнюската среща последваха серии от разговори – през декември 2006 г. в Париж, през април 2007 г. в Брюксел, през август 2007 г. на основната група в Париж, организирана от EuroGeographics, през октомври в Дубровник и в Люксембург на среща, организирана от CLGE. През декември беше представен финалният документ.

Всички страни участнички в проекта трябваше да попълнят въпросник със следните точки: дефиниция на понятието геодезист, задължения на геодезистите, законова рамка, лицензиране, надзор, юридическа отговорност. Получени са отговори от представители на 23 страни, като те не са идентични. В някои от отговорите се забелязва липса на информация (Естония и Испания), в други се наблюдава неправилно разбиране на въпросите (Чехия).

Според работещите по проекта като ‘cadastral surveyor’ – геодезист се определя физическо или юридическо лице, което изпълнява кадастрални задачи, определя границите на собствеността и произвежда документи за недвижимата собственост в хармония с държавните изисквания. Всички дейности по изготвянето на кадастъра са регламентирани от закона и се извършват единствено от сертифицирани за това лица.

Изисквания за лицензиране на инженерите геодезисти са висше образование и професионална практика. Висшите училища и университетите са основните места, където се създават геодезисти. Тъй като във всяка страна образователните изисквания не са еднакви се налага да се въведат минимални изисквания за геодезистите, което е се заключава в период от 3 до 5 години във висше училище.

Благодарение на инициативата на Geometer Europas седем национални камари на геодезистите или национални асоциации подписаха Многостранен договор, според който се изисква пет години специализирано образование в университет, даващо магистърска степен, плюс две допълнителни години практика. Въпреки че тази договореност няма юридическа сила, много от страните я смятат за отправна точка в тенденциите за бъдещото развитие на образованието. Същевременно в много страни, като Великобритания, се набляга по-скоро на специфичните следдипломни курсове, в които се изучават допълнителни обогатяващи опита на геодезистите дисциплини.

Сред задължителните са геодезия, картография, земеустройство, кадастър на недвижимата собственост, поземлени закони, математика, фотограметрия, информационни технологии, физика.

cadastre

Основни задачи и задължения, които да извършват геодезистите според това споразумение. Кадастрални измервания, граници на имоти, консултантски услуги, проверка на кадастрални планове, регистрация в кадастралните планове, данъчна оценка на собствеността, подготвяне на документи по земеустройство и планиране.

Надзор

В повечето европейски страни националните агенции по кадастър надзирават работата на геодезистите, но трябва да обърнем внимание, че често това е само контролна организация. Другите важни организации за геодезистите са камарите, министерствата и представителите на местната власт. В някои страни една и съща организация извършва и издаването на лицензи за изготвяне на кадастър, и самия контрол над свършената работа – пример за това е Чехия, Словакия и Хърватия.

Когато се забележи ниско качество на извършената работа се забелязват три различни санкции, които се прилагат срещу геодезистите. Те в повечето страни са глоба, временно отнемане на лиценз и окончателно отнемане на лиценз.

Достоверност

В повечето европейски страни геодезистите носят пълната отговорност за грешките, които са допуснали. Само в няколко страни държавата се ангажира да компенсира загубите, нанесени от геодезистите върху клиентите. Когато геодезистите са наети от държавна агенция, тяхната отговорност се ограничава до този на държавните служители.

Тенденции

Европейският вътрешен пазар се отваря и консолидира. Пазарът на геодезисти не може да остане изолиран от тази тенденция. Въпреки това и до днес националните изисквания на всяка отделна страна са предварително условие за обмена на геодезисти. Те обаче трябва да бъдат честни, прозрачни и да са в хармония с европейските основни човешки права.

Партньорство между публичния и частния сектор и споделяне на най-добрите практики води до подобряване на законовата рамка на национално и международно равнище.

Развитието на информационните технологии (GPS, GIS) също влияе на начина на работа.

Задължителна застраховка

Днес се изисква се защита както на клиентите, така и на геодезистите. В много страни е застъпена практиката на задължителна застраховка.

Разбирането е, че общата европейска рамка за признаване на професионалистите геодезисти е нужно да бъде направена в синхрон с националните законови изисквания. Налага се да бъде създадена обща платформа в изпълнение на европейската директива за общо европейско ниво на квалификация на геодезистите.

Принципът на уважаване на интересите на всеки е в основата на европейското развитие. Точно заради това се окуражава споделянето на конкретни практики. Все повече акцентът ще пада върху задоволяването на частния интерес.

Предполага се че в бъдеще геодезистите ще извършват широк спектър от нови дейности извън досегашните им. Очаква се освен конкретните умения на геодезистите те да бъдат включвани в редица специални услуги като консултанти и технически сътрудници. Бъдещето е и в създаването на по-достъпен интерфейс на кадастралната информация, подходящ за клиентите и гражданите.

Непрекъснато професионално развитие

Заради налагащото се по естествен начин развитие на информационните технологии изискващо се налага и прилагането на европейския принцип за образование през целия живот.

Изводи

На базата на гореописаните дадености, могат да бъдат направени следните изводи за перспективите и развитието на професията на геодезиста в Европа.

Геодезистите работят като физически или юридически лица, но носят лична отговорност за произведената продукция. Броят на геодезистите във всяка страна зависи от търсенето на трудовия пазар, културните особености, нивото на развитие на страната и политическите и икономическите условия. Обикновено законът за кадастъра във всяка страна определя изискванията към геодезистите, работещи в кадастъра. Националните агенции по кадастъра играят водеща роля по отношение на работата на геодезистите, те осъществяват контрола и координацията.

Принципните задължения на геодезистите в Европа са:

• да правят кадастрални замервания

• да определят границите на имотите

• да дават съвети и консултации на собствениците на земята

• да проверяват промените в кадастралния план

Общите изисквания за лицензиране на кадастрално заснемане

• Висше или университетско образование по геодезия или свързаните с това дисциплини

• определен период професионална практика. Камарите и асоциациите на геодезистите играят важна роля в организиране на обучения за повишаване на квалификацията на геодезистите. Минималният период на обучение е от 3 до 5 години.

Над работата на работещите в кадастъра геодезисти се упражнява постоянен контрол и се налагат наказания, както бяха описани по-горе.

В бъдеще предстои да се засили сътрудничеството между европейските организации

EuroGeographics, CLGE и GE, като се изгради единен метод за сертифициране и надзор на европейските геодезисти, работещи в кадастъра.

cadastre 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us