Геодезия

FIG Working week 2015 под патронажа на Фандъкова и Данов


Инж. Татяна Аршинкова, секретар на КИГ

 

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) сезира омбудсмана Константин Пенчев за лошите практики в провежданите процедури по Закона за обществените поръчки. През декември председателят на КИГ получи писмо, отговор на изпратената декларация.

Омбудсманът се е запознал подробно с декларацията и дава насоки за евентуални бъдещи действия на КИГ. Константин Пенчев обаче подчертава, че се очаква една изцяло нова уредба на обществените отношения, за да не се допускат такива практики.

 

Оставка на инж. В. Йовев като председател на КС на КИГ

 

След назначението си като изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), инж. Валентин Йовев – председател на контролния съвет на КИГ подаде заявление с обръщение до председателя на КИГ,  членовете на управителния съвет (УС) и на общото събрание на камарата, с което изрази писменото си желание да бъде освободен от поста си в камарата. Инж. Йовев заяви писмено още, че до приемането на подадената от него оставка от редовното общо събрание на камарата, съгласно устава на КИГ и избирането на друг председател на КС, няма да участва в работата на съвета и няма да подписва решения или други документи, предмет на дейността на КИГ.

 

Промените в ЗКИР

 

Поредно редовно заседание на управителния съвет на камарата се проведе на 11 февруари.

На него бяха поканени и председателите на контролния съвет и комисията по професионална етика (КПЕ). Присъстваха 13 от 16 членове на УС и председателят на КПЕ. Председателят на КИГ инж. Ангел Янакиев запозна участниците в заседанието със съдържанието на приетия на първо четене от НС Закон за изменение и допълнение на ЗКИР. Голяма част от приетите изменения са тези, които бяха гласувани на заседанието на работна група на КИГ, относно промените в ЗКИР, което се проведе на 25 и 26 юли 2013 г., гр. Хисаря.

Инж. Янакиев запозна присъстващите с проведените срещи с председателя на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов. На тези срещи, освен, инж. Янакиев присъстваха и инж. Зл. Златанов – член на УС на КИГ, инж. В. Йовев – Изпълнителен директор на АГКК и инж. М. Пирянкова – главен секретар на АГКК. Въпреки, че в приетият на първо четене ЗИД на ЗКИР, съществува параграф, който приравнява членството в КИГ с това в КИИП, най-вероятно той ще отпадне при следващо гласуване. Като обобщение може да се каже че всички предложения от страна на АГКК и КИГ бяха приети с изключение на частта от ЗКИР, касаеща правоспособността.  По предложение на Емил Костадинов, въпросите за правоспособността ще бъдат разгледани веднага, след приемането на промените в ЗКИР.

 

Семинари в София, Пловдив и Варна

 

Камарата ще организира семинари, които ще се проведат в София, Пловдив и Варна. С организацията в Плевен се е заела инж. Боряна Иванова – ОК Плевен, която ще проучи дали има интерес към такъв семинар и там. Лектори на семинарите ще бъдат инж. Златан Златанов от управителния съвет на КИГ, инж. Мария Пирянкова – главен секретар на АГКК, както и ще бъдат поканени юристи, запознати с измененията по ЗКИР.

 

Подготовка за работната седмица на FIG през 2015 г. в гр. София

 

Продължава подготовка на КИГ за домакинството на работната седмица на FIG през 2015 г. На заседанието на управителния съвет на камерата бе дискутиран и казусът с регистрацията на делегатите от България. Членовете на УС се обединиха около предложението на инж. Янакиев таксите да бъдат сведени до минимални, за да може участие в събитието да вземат максимален брой участници от нашата страна.

На 15 януари директорът на конференцията инж. Златан Златанов изпрати писмо до кмета на София Йорданка Фандъкова, с покана тя да бъде патрон на събитието. В отговор г-жа Фандъкова приветства гилдията за спечеленото домакинство и с удоволствие прие поканата за патронаж. FIG Working week 2015 ще бъде проведено и под патронажа на министъра на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов.

 

409 членове

diagrama2014.jpg

Към настоящия момент общият брой на членовете, вписани в регистрите на Камарата на инженерите по геодезия, е 409. От тях 309 са членове с правоспособност по геодезия и кадастър. Новите членове за 2014 г. са четирима, от които двама с правоспособност по геодезия и кадастър. На приложената графика може да видите движението на броя на членовете на КИГ от учредяването й до момента.

 

Общо събрание на КИГ

 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на Камарата на инженерите по геодезия ще проведе Общо събрание със следния Дневен ред:

1.   Отчет на председателя на УС на КИГ за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;

2.   Отчет на Председателя на Контролния съвет за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;

3.   Отчет на Председателя на Комисията по професионална етика за периода 04.07.2013г. – 28.03.2014г.;

4.   Предложение за промяна в Устава на КИГ относно приемане на почетни членове и празника на геодезиста;

5.   Дискусия относно размера на встъпителната вноска, членския внос и вноската за правоспособност;

6.   Други;

Събранието ще се проведе на 28 март 2014г. в гр. Велинград, в Гранд хотел Велинград, зала „България“ от 12:00 часа. Ако няма кворум събранието ще се проведе от 13:00 часа.


Отговор омбудсман Константин Пенчев на декларация на председателя на КИГ Ангел Янакиев

 

Бих искал да ви информирам вас и общото събрание на камарата на инженерите по геодезия, че с внимание се запознах с приетата на събранието Декларация. В нея посочвате лоши административни практики, свързани с провеждани процедури по Закона за обществените поръчки, с които се нарушават принципите на равонопоставеност и свободна стопанска инициатива, създава се монополно положение и се възпрепятстват малки и средни фирми да участват в инвестиционното проектиране и дейностите по ЗКИР. Предлагате и конкретни мерки за преодоляване на някои от посочените проблеми.

В рамките на мониторинга на законодателството за спазване на правата на гражданите, бих искал да ви уведомя, че като омбудсман съм изразявал критична позиция относно възлагането на обществените поръчки като проблемна област, за която все още не е намерена вярната формула. Изтъквал съм необходимостта от ясни правила, съблюдаване на европейското законодателство и добрите практики.

Както е известно Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки №302-01-14/29.08.2013 г., който бе приет на първо четене в пленарна зала на 10.10.2013 г. в процеса на работата по законопроекта са постъпили множество предложения от организации и граждани.

Сред мотивите на вносителя към законопроекта са прозрачност на процедурите по ЗОП и създаване на възможност повече  кандидати да участват в тях. Предложени са мерки за облекчаване на малките и средните предприятия при достъпа им до обществените поръчки, както и подобряване на процедурните правила, с оглед на насърчаване на конкуренцията и намаляване на административната тежест, отчитайки препоръката на Комисията 2003/361/ЕС за малките и средните предприятия и особено с препоръките за тяхното насърчаване. Очаква се окончателното гласуване на законопроекта, който е стъпка към решаване на някои съществуващи проблеми.

Предстои обаче цялостна уредба на обществените отношения, свързани с обществените поръчки, която трябва да гарантира обществения интерес  и правата на заинтересуваните граждани и юридически лица, с един изцяло нов Закон за обществените поръчки, съобразен с европейските изисквания.

Отделно от това бих искал да посоча още, че съобразно целите на защита на свободната инициатива в стопанската дейност, предотвратяване на ограничаването или нарушаването на конкуренцията, в предмета на Закона за защита на конкуренцията, съгласно чл. 28 и 92 са предвидени специални производства, включително и за оценка на съответствието на проекти или действащи нормативни актове от различен ранг. Комисията може да бъде сезирана за становище от посочените в чл. 38 субекти. Лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, както от актове, издадени в противоречие на същия, разполагат с възможността да се обърнат към Комисията за защита на конкуренцията с искане за образуване на производство и произнасяне на комисията с решение.


Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us