Геодезия

Геодезистите с писмо до парламент, министерски съвет и президент

Геодезическата общност излезе с общо становище относно предлаганите законодателни промени в областта на кадастъра и имотния регистър.

В документ от три страници геодезистите изразяват категорично несъгласие с подхода в подзаконови актове към Закона за държавния да се решава съдбата на кадастъра и геодезията. Отвореното писмо е внесено в Народното събрание, в Министерския съвет и в Президентството.

Всички

Текстът е подписан от д-р инж. Иван Калчев от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) към Федерацията на научно техническите съюзи, инж. Иван Деянов от Професионалната секция Геодезия и приложна геодезия към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), инж. Златан Златанов от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), инж. Цветан Георгиев от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), проф. д-р инж. Елена Пенева от Геодезическия факултет при (УАСГ),

Липса на прозрачност

Геодезистите отбелязват, че така тихомълком прокарвани промените в подзаконовите актове „се отнема възможността и правото на заетите в сектора да изкажат своите експертни мнения и визия за развитие на политики във фундаментално значими и специфични технически области като геодезия, картография и кадастър, които същевременно са с широка обществена значимост предвид технологичното осигуряване с пространствена информация на имотната регистрация в държавата.“

Геодезистите подчертават, че това не е в хармония с обещанията, заявени от страна на управляващите.

Безпринципно обединяване

Предлаганото обединение на Агенцията по вписванията (АВ) към министъра на правосъдието, на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към министерство на регионалното развитие и благоустройството в Държавна агенция по вписванията (ДАВ) „със смесени функции“ към Министерски съвет не е обосновано мотивирано и е продиктувано единствено от едностранен стремеж за обединяване на регистри, пишат геодезистите. Те напомнят, че АГКК е единствената административна структура в областта на геодезията, картографията и кадастъра. А всички тези дейности са са фундаментални за науката, отбраната, икономиката, земеделието, регионалното развитие, инвестиционните процеси и много други важни области в управлението на държавата.

Обезличаване

Геодезистите отбелязват, че става дума за незачитане на значимостта и практическото обезличаване на геодезическите и картографските дейности.

Имотният регистър и ЗКИР

„За разлика от кадастъра, където е направено много (почти цялата територия на страната е покрита с кадастрална карта), имотният регистър изостава отчайващо – повече от 20 години от приемането на ЗКИР, дефакто няма имотен регистър, но и няма ясна концепция как той ще се създава.“ Подчертават обединените геодезисти.

Какво всъщност е АГКК

АГКК изгради технологичен интегритет в областта  на техническите дейности по създаване и поддържане на КККР от правоспособни лица по кадастъра и административното обслужване на клиенти с данни от КККР, пишат геодезистите. Чрез изградената и работеща кадастрално-административна информационна система. АГКК предоставя електронни услуги на гражданите, ведомствата, общините и други потребители на кадастрална информация. АГКК е една от малкото администрации в Република България, която в най-голяма степен е изпълнила условията за създаване на електронно правителство, подчертават геодезистите. Те настояват за водеща роля на агенциятази постигнати резултати и високото технологично ниво на осигуряваните електронни услуги дефинира категорично водещата роля на АГКК за бъдещите промени.

ДАВ?

Геодезистите коментират и изискването за председател на Държавната агенция по вписвания да се поставя юрист за 3 години. Това обаче според геодезистите е недостатъчно като мандат, а от друга страна „юридическото образование категорично не кореспондира с необходимата професионална подготовка и експертиза за провеждането на държавна политика в областта на геодезия, картографията и кадастъра.“

Подмяна?

Считаме за правилна посоката на предложените за обществено обсъждане изменения в ЗИД на ЗКИР на 18.01.2022 г., които по неясни причини бяха подменени с коментираните текстове, пишат геодезистите.

Недопустимо

Предложените законодателни промени, отнасящи се до сектора геодезия, картография и кадастър, трябва да се изключат от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г. като необмислени, несъгласувани и недопустими, пишат геодезистите.

Разумни предложения

Геодезистите излизат и с предложение за разработване на „конкретни предложения за необходими смислени промени, базиращи се на задълбочен експертен анализ, който да доведе до формиране на стратегия и дългосрочна програма за развитие на сектора в изпълнение на изискванията на чл. 94(2) на Закона за кадастъра и имотния регистър и § 17 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за геодезията и картографията.

 

 

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

 • Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия
  Геодезия и водопади: новата поредица на Геомедия

    На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us