Геодезия

ГИС технологиите от ЕСРИ в полза на геодезията

Да скъсим дистанцията Геодезия – ГИС
Общият интерес към географските информационни системи (ГИС) свързва професионалисти от различни дисциплини – геодезия, кадастър, ютилитис, картография, транспорт, градоустройство, планиране. ГИС е ключов инфраструктурен компонент, изключително ценен и полезен за специалистите в сферата на пространствените технологии, и в частност геодезията.
До неотдавна се приемаше, че между геодезията и ГИС съществува съществена дистанция. Тя се обяснява с факта, че и при двете управлението и съхранението на данните, измерванията и изчисленията се извършват в различни системи. Следствие от това е затрудненият достъп до данните, което възпрепятства и извличането от тях на максимална икономическа полза.
Информацията е ценен актив за всяка организация. За да постигнат сигурна и надеждна собствена инфраструктура, за да подобрят ефективността на оперативните си дейности и повишат приходите си, организациите изискват все по-точни и детайлни данни от своите геодезисти.
И двете дисциплини, геодезия и ГИС, работят с пространствени геореферирани данни.
В своята полева дейност, при изграждането на кадастрални и инженерни планове, геодезистите използват прецизни инструменти, процедури и изчисления за точно локализиране на географските обекти. Геодезическите данни, събрани с помощта на мобилни системи, посредством последващо моделиране, служат за представяне на 2D и 3D обекти, определяне на пространствени взаимоотношения между обекти, както и за по-нататъшни изчисления.
ГИС е система не само за събиране, съхранение, обработка, визуализиране, но и за комбиниране, сравняване и анализиране на данни, отнасящи се до определени участъци от земната повърхност. ГИС технологията предоставя изключително ценната възможност за интегриране на геоданните в комплексен пространствен контекст. ГИС организира пространствените геоданни в тематични слоеве, като позволява интегрирането на векторни, растерни и геодезически данни.
С ГИС могат да се събират и управляват различни пространствени данни: за релеф, за кадастър на собствеността или специализирани ютили кадастри, териториално устройствени планове и т.н., както и да се осъществи достъп до документи, съхранявани онлайн.
Все по-широкото използване на ГИС технологиите от геодезистите в цял свят доведе до разработването на нови инструменти, създадени специално от ЕСРИ за сферата на геодезията – ArcGIS Survey Analyst. ЕСРИ ГИС приложението ArcGIS Survey Analyst предоставя инструменти за интегриране на различни типове данни от различни източници, за поддържане, управление и визуализиране на данни посредством динамични карти, за моделиране и анализиране. То дава възможност да се изграждат т. нар. „геодезически информационни системи”.
ГИС предоставя инструменти за събиране на нови геодезически данни, които директно да се съхраняват в ГИС бази данни. Мобилното ЕСРИ ГИС приложение ArcPad дава възможност да „носите” със себе си ГИС данните и същевременно да събирате, анализирате и визуализирате нови полеви данни, както и да интегрирате данните от GPS, далекомери и дигитални фотоапарати в една ГИС.
ГИС позволява при събирането на нови геодезически данни да се актуализират съществуващите, като същевременно се запазва пространственият интегритет на кадастрални данни в геобазата данни. Геобазата данни дава възможност за работа с различни видове данни, прилагане на пространствени правила и взаимоотношения между тях, като например топология, геометрични мрежи, валидация и контрол на достъпа. ГИС осигурява интеграция и съвместимост с други продукти, което я прави изключително гъвкава. Поддържат се широк спектър стандартни векторни и растерни формати данни, като е възможно и импротиране и експортиране към множество различни формати.
ГИС подпомага геодезията, като осигурява:
· висока точност на координатите в геобазите данни;
· акуратни картни проекции;
· нов кадастрален редактор в ArcGIS Survey Analyst;
· геодезически контрол;
· управление на огромни масиви от данни;
· сървърни решения за геопроцесинг.
ГИС позволява информацията от отделни геодезически измервания да бъде интегрирана в една обща геобаза данни.
В ГИС системата могат да се съхраняват и управляват измерванията, геодезическите точки и изчисления. Суровите геодезически данни, COGO измерванията и полевите скици могат да се въведат директно в ГИС. Независимо дали сте в сферата на държавния или частния сектор, независимо от размера на организацията, в която работите, вие можете, използвайки ГИС технологията, да събирате, импортирате, конвертирате и съхранявате пространствени измервания и изчисления, да интегрирате изчисления (COGO, по метода на най-малките квадрати и т.н.) и по-рано съществуващи мрежи.
Своевременната и акуратна геореферирана информация позволява компаниите да взимат информирани решения, за да постигнат по-добра ефективност и да повишат приходите си.
Ако доскоро между геодезията и ГИС съществуваше пропаст, то в настоящия момент между тях се заражда сътрудничество, с тенденция за интеграция в близко бъдеще.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us