Геодезия

ГИС технологиите в помощ на общините


Прилагането в практиката на ГИС технологиите е от изключително значение за местната власт. Опитът показва, че особено ефективни са приложенията в няколко основни области: предоставянето на услуги, управлението и политиката, връзките с обществеността. Вече 15 години компанията ЕСРИ България предоставя решения за подпомагане на общинските дейности, намаляване разходите на общините и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. Това става благодарение на специализирани ГИС приложения за устройствено планиране, кадастър, общинска собственост и инженерна инфраструктура, избори, туризъм, екология, електронни услуги и др.

Решенията са базирани върху ЕСРИ ГИС платформата, приета за стандарт от хиляди организации по света и осигуряват възможност за автоматизирано взаимодействие между различните отдели в общината и намаляване дублирането на дейности и информация.

По-добри услуги

ГИС подпомага местната власт в предоставянето на услуги към гражданите, бизнеса и централната власт, като в същото време интегрира данните и услугите и подпомага взаимодействието между различните отдели и структури. Местната власт генерира огромни количества данни, повечето от които носят и географски компоненти – адрес, пощенски код, местоположение в пространството. ГИС се явява основна технология за развитието на е-управлението на местно и регионално ниво и предоставянето на електронни услуги (избори в Интернет, кадастър в Интернет, общинска собственост в Интернет, публикуване на административна карта в Интернет и много др.)

Системата разполага с множество приложения, които подпомагат дейностите по:

  • Градоустройство, кадастър, регионално и градско планиране
  • Инфраструктура и благоустройство
  • Управление на общинска и държавна собственост
  • Опазване на обществения ред
  • Опазване на околната среда
  • Здравеопазване и социални дейности
  • Образование, спорт и културни дейности
  • Управление при извънредни ситуации

Изграждане на административна карта

Административната карта служи за информационни цели и подпомага общинските служители при вземането на решения. Използват се данни от оперативните бази данни на общината: данни от кадастралната карта, от ГРАО, данъчния регистър, общинските имоти, търговските лицензи, градоустройството. Подсистемата позволява търсене на данни по име на собственик, ЕГН на собственик, БУЛСТАТ на юридически и физически лица, административен адрес, квартал и номер на имот, даващ възможност за двупосочно търсене на информация от базата данни към карта и от карта към базата данни.

 

Управление на „Общинска собственост“

ГИС решението за управление на Общинска собственост е предназначено за нуждите на отдел Общинска собственост, както и за всички длъжности лица от общинската управа, чиято дейност е свързана с общинската собственост (Актуване на общински имот; Деактуване на общински имот; Поддържане на данни за общински имоти; Поддържане на досиета на общински имоти; Формиране и издаване на документи за общински имоти; Задаване и формиране на справки от данните).

ГИС осигурява още двустранна връзка между общинските имоти и ТСУ

 

againgis1.jpg

 

Публикуване в WEB на данни от регистъра на ОИ:

Публикуват се в Интернет данни и услуги за ползване от неограничен брой работни места, съоръжени единствено със стандартен Уеб браузър. Услугите могат да се публикуват както за вътрешна употреба във вътрешната мрежа, така и за публична употреба в Интернет: номер на акта, вид собственост, описание на имота, кадастрален идентификатор, връзка с градска среда, връзка с кадастър.

 

Управление на териториално селищно устройство

ГИС решението за управление на териториално селищно устройство дава възможност за генериране на различни видове скици и справки, както и за осъществяване на редакции по данните, графиките и текстовите характеристики.

 

Общо устройствено планиране

Това ГИС решение служи за автоматизиране на дейностите по създаване и поддържане в актуално състояние на общ фонд от актуални карти, географска и друга информация за общите устройствени планове на общината. В съответствие е с Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и в частта й Общи Устройствени Планове на Общините (ОУПО).

Решението позволява да се създават стандартни и потребителски картни схеми, да се извършват справки с географските данни. Могат да се генерират скици за печат, както и да се правят справки и операции с текстови  (статистически) и таблични данни.

 

Общински избори през Интернет

Публикуват се географски данни за изборните участъци и избирателни пунктове. Системата позволява достъп до функции по зададен адрес на избирател/секция или номер на секция, както и генериране на справки.

againgis2.jpg

Управление на инженерната инфраструктура

Съвременното решение за управление и поддръжка на инженерната инфраструктура позволява въвеждане и последваща актуализация на информацията за местоположението и паспортните данни за ВиК, електропреносната, електроразпределителната, газоразпределителната, телеком и др. мрежи. С това решение е възможна интеграцията на информацията за различните инфраструктури, както и контрол на техническата поддръжка, инспекции и ремонти.

 

ГИС на подземната инфраструктура в Добрич

Община град Добрич е единствената българска община с разработена ГИС на подземни проводи и съоръжения към тях. Основната цел на системата е да подобри възможностите за достъп до информацията за подземни комуникации, намаляване на рисковете при поддръжка и управление на инфраструктурата и мрежите, а също и дейностите по градско планиране и развитие. ГИС поддържа информацията за водоснабдителна и канализационна мрежи, електроразпределителна, газопреносна и тролейбусна мрежи.

againgis3.jpg

Предназначението на ГИС за поддържане на данните за подземните проводи и съоръжения на Добрич е да осигури достъп до цифровите данни за подземни проводи и съоръжения (ППС) и техните характеристики, както и да подпомогне лесното създаване на справки с данни от ППС в цифров и графичен вид. В системата се отразяват настъпили промени в данните за ППС.

ГИС системата предоставя специализирана функционалност за редакции и справки на кадастрални данни и данни от ППС. ГИС има специализиран модул за регистрация и обработка на административни услуги.

С този проект Община град Добрич демонстрира нов модел на управление на подземната инфраструктура и с него поставя началото на бъдещи инициативи за надграждане на Географската информационна система.

Община Бургас с по-висока ефективност на администрацията

Началото на създаване на ГИС в Община Бургас е поставено през 1994 г., когато в цифров вид са обработени 35 кадастрални листа в М 1:500, започва обработката на данни за собствеността и е пуснат в действие цифров модел на Централна Градска Част.

През следващите няколко години общината прилага ГИС технологиите в редица проекти – ГИС за визуализиране на информация за лекарски кабинети, аптеки, училища и друга информация от обществен интерес; ГИС за оценка и планиране на околната среда по проекта Градско планиране и мониторинг на околната среда чрез ГИС в Източна Европа – УРБАН; ГИС за управление на опасни медицински отпадъци; ГИС приложение за провеждане на местните избори.

През 2005 г. по задание на Община Бургас е създаден нов програмен продукт за дейностите по ТСУ и общинска собственост. Базовите ГИС продукти, които се използват са ArcSDE, ArcGIS и ArcEditor. Продуктът се състои от два модула, съобразно спецификата на работата – подсистема „Общински имоти“ и подсистема „ТСУ“, които работят с общи бази от данни.

againgis4.jpg

С оглед предоставяне на по-качествени и иновативни публични услуги, Община Бургас предоставя и няколко ГИС-базирани интернет приложения. Специфично приложение е интегрираният геопортал на Община Бургас – https://geo.burgas.bg/register/. В него са събрани различни геоинформационни услуги, свързани с общината.

DimityrNikolov.jpg

Димитър Николов, кмет на община Бургас: „Наличието на географска информационна система като най-съвременно средство за териториално управление е съществено условие за ефективната работа на общинската администрация, съобразно изискванията на европейските и световни стандарти. ГИС са основа за извършване на различни административни дейности, за планирането, за инфраструктурата, телекомуникациите, за всякакъв вид строителство, селското стопанство, опазването на природата и културната база на един регион, както и за развитието на туризма. За нас е особено важно развитието на достъпвани през интернет ГИС, тъй като достъпността на информацията по всяко време и от всяко място придобива все по-голямо значение в съвременния свят, не само като условие за модерно обслужване, но и като средство за прозрачност в управлението на инфраструктурата и градското пространство.“

Качествено електронно управление в Габрово

През 2009 г. Община Габрово печели финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“ за проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса“. Целта на проекта е да подобри качеството на административното обслужване за гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги, реинженеринг и оптимизация на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране на съвременни геоинформационни системи в общината.

За целта е разработена и внедрена бек-офис ГИС система за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територията и общинска собственост в общината. На база на геобазираната информационна система за общинска собственост е разработен електронен регистър с публичен достъп. Регистърът осигурява възможност за справки на потребителите на сайта на общината по отношение на общинската собственост и разпорежданията с общински имоти. С цел улесняване на гражданите и бизнеса в участието им в тръжни процедури на общината за имоти общинска собственост е предоставена възможност за връзка от регистъра към картата за справка относно местоположението на имотите от интерес и съответно визуализацията им на картата.

 

againgis5.jpg

 

Системата се базира на ArcGIS технологията, изградена е върху архитектура, ориентирана към услугите и осигурява възможност за бъдещо развитие както по отношение на предоставяните електронни услуги, така и по отношение на приложенията на геобазата данни и ГИС функционалност, необходима на експертите в различните дирекции на общината.

Dobrin_Savchev.jpgДобрин Савчев, зам. кмет на Община Габрово:  „Основните ни мотиви за въвеждане на ГИС бяха обусловени от нуждата за създаване на устойчива институционална памет за документи, събития и обстоятелства, нуждата от представяне на всичката налична информация в единна система, предоставянето й в избрана от потребителя степен на подробност от по-дребен към по-едър мащаб…“

 

Компанията ЕСРИ България участва още в изграждането на ГИС за градоустройствения план на гр. София, ГИС в община Гоце Делчев, както и в създаването на Географска Информационна Система ТУП на 14-те Черноморски общини.

Опитът показва, че имплементирането на ГИС дава възможност на администрацията да комуникира ефективно с обществеността и да предоставя услуги на високо ниво. Системата повишава ефективността на всекидневните работни процеси във всички отдели. Интегрираният достъп, гъвкавостта, стабилността и възможностите за съвременен и високотехнологичен анализ осигуряват вземането на правилни управленски решения и напълно гарантирана възвращаемост на направените инвестиции.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us