Геодезия

Инж. Цветен Боев за перспективите пред Агенцията за геодезия картография и кадастър през 2009 г.


Изказване, направено пред членовете на КИГ, Слънчев бряг, 30 януари

 

Стартираха четири големи лота за създаване на кадастрална и специализирана карта на черноморското крайбрежие, във връзка със Закона за устройство на териториите. Това е една голяма процедура, досега агенцията не е откривала такива големи процедури, както по обем работа, така и като сложност. Това е първата процедура, при която агенцията ще използва други мерки, освен полярните, за набиране на кадастрална и специализирана информация, както и информация за едромащабната топографска карта. За тази година на територията на София остават още седем административни района, имахме намерение до днес да открием процедура за кадастрална карта за няколко общински центъра – 10-12 общински центъра. На 29 януари след среща в Министерството на регионалното развитие разбрахме, че най-вероятно ще можем да ползваме само процент от заявения от нас бюджет за 2009 г.

Това обаче не значи, че откритите процедури са под съмнение. Вече откритите процедури са финансово гарантирани и обезпечени. Под въпрос е програмата – онова, което бяхме планирани да възлагаме до края на 2009 г., все пак аз съм оптимист, надявам се, че ще успеем да се преборим и тук въпросът не е от компетенциите нито на Министерството на регионалното развитие, нито на Агенцията по кадастър. Въпросът е от компетентността на Министерството на финансите, даже и по-нагоре от министерство на финансите – може би от тройната коалиция.

Иначе за Агенцията по кадастър – тази година не предвиждаме увеличаване на числеността на агенцията, но за сметка на това предвиждаме да стартират най-после процедурите за аутсорсване на геодезичната информация. Преди около десетина дни се състоя една среща между министъра на регионалното развитие и благоустройство Асен Гагаузов и министъра на земеделието и храните Валери Цветанов. Това беше много полезна среща, на която двамата министри се договориха Агенцията по кадастър да поеме онези дейности на министерство на земеделието, които не са в заглавието на министерството на земеделието и храните. Това са дейностите по поддръжка на картата за възстановената собственост, дейностите по подготовка на заданието по ортофотозаснемането на системата на министерство на земеделието, като оказваме методическа и експертна помощ, да консултираме специалистите от различни звена от министерство на земеделието и второстепенни разпоредители на министерството по проблеми, свързани с геодезията, картографията и кадастъра.

Разбира се, това няма да стане сега и веднага, нещата ще започнат постъпателно и постепенно. С този числен състав, който агенцията има в момента – 383 човека, ние не можем да поемем всички функции на министерство на земеделието, колкото и да ни се иска. Не защото ни липсва работа – и тази която имаме, ни е предостатъчно, но аз си мисля, че е редно и нормално, както сме го обсъждали с много от вас, тези дейности, които не са специфични за министерство на земеделието, да бъдат поети от АГКК. В тази връзка през изтеклата седмица се състоя първата среща на една междуведомствена комисия, в която участват 28 човека. Участват представители на министерство на околната среда, на министерство на земеделието, различните структури на парламента, агенция Пътна инфраструктура, национална компания Железопътна инфраструктура, представители на министерството на бедствията и авариите във връзка с техния ангажимент по изграждане на телефон 112, за решаването именно на тези междуведомствени проблеми, съществуващи в картата на възстановената собственост, които се пренасят в кадастралната карта след това. До този момент приемахме картата на възстановената собственост без да я коментираме. Отсега нататък с подготовката на промените в нормативните документи най-вероятно при създаването на кадастралната карта ще се правят и съответни проверки на картата на възстановената собственост – най-вече на контурите на масивите на линейната структура и най-вече на други, които затварят контурите на масивите. Може би ще започне още тази година, в рамките на близките няколко месеца, при всички положения – до края на полугодието, съвместно с национална компания железопътна инфраструктура кадастър на републиканската пътна мрежа – първи и втори клас, което при всички положения ще бъде свързано с промяна на картата на възстановената собственост в прилежащите масиви на тези големи линейни обекти. Същото ще се случи със съоръженията на НЕК и на електропроводите, които минават близо до републиканската пътна мрежа и т.н.

Както виждате, очаква се да има работа. Най-важното е, че министерствата и ведомствата се споразумяха и се обединиха около намеренията си да координират финансовите си възможности за реализирането и заплащането на тази работа. Така че в никакъв случай, когато говорим за възстановяване на грешките както в картата на възстановената собственост, няма да бъде заплащано само от министерството на земеделието или само от агенцията по кадастър, или само от национална агенция пътна инфраструктура. Точно обратно – ще координираме усилията си, както за финансовото обезпечаване, така и за това, тази работа да бъде така извършена, че да отговаря на всички действащи до момента нормативни документи, закони и подзаконови актове. Договорено е с национална агенция пътна инфраструктура от сега нататък при създаване на геодезическа основа за пътно проектиране – тя да отговаря на изискванията на закона за кадастър и на Наредба 3, както и на Наредба 19. Дейностите, свързани с геодезия, независимо, че са за пътното проектиране, да бъдат контролирани и приемани от службите по кадастър.

Лично мисля, че ако тези неща, които сме набелязали за следващата година, успеем да ги реализираме, това ще бъде една успешна година за геодезическата гилдия.

По отношение на това как стои агенцията в международното пространство – в края на април се организира една голяма международна проява – работна група на подкомисията към икономическата комисия на ООН за Европа, свързана с поземлената администрация, на която АГКК ще бъде домакин. Очакваме посещение от над 120 специалисти от всички европейски страни, както и специалисти от страни извън Европа. Възнамеряваме да поканим ръководството на Асоциацията на геодезическите фирми и на камарата на инженерите по геодезия да присъстват на тази проява.

Агенцията проведе среща във връзка с представянето на информационната система на кадастъра и имотния регистър, разработена по проекта на Световната банка – Кадастър и имотен регистър. Там също са поканени ръководството на асоциацията и на камарата, както и общини, съдиите по вписванията, нотариуси и т.н.

Надяваме се, че реално след средата на месец март ще заработи отдалеченият достъп до базата данни, за районите, в които имаме одобрена кадастрална карта, а също така до базата данни на Геокардфонд.

Това е огромна задача, върху която се работи повече от година и половина, изпълнител е австрийската фирма – Сименс бизнес сървисис. Не си мислим, че няма да има проблеми в началото и че всичко ще заработи гладко. Фирмата има една година гаранционен срок за поддръжка. След това ще сключим договори за аутсорсинг за поддръжката и хардуера на системата.

Желая ви успешна година и много пари. Както чухте, аз за криза не говоря и се надявам в нашите среди да няма криза.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us