Геодезия

Инж. Евгени Кръстанов ще защитава докторска дисертация

На 09.05.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Евгени Кръстанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна геодезия“. Темата на докторантурата е: “ Изследване възможностите за приложение и геодезическо осигуряване на военни мостове, устройвани в граждански условия и ситуация на природни бедствия”. Научен консултант е доц. д-р инж. Иван Кунчев, а рецензенти са проф. д-р инж. Пеньо Пенев и проф. д-р инж. Румен Миланов.

Авторефератът към научния труд, както и рецензии и становища на научното жури се намират на интернет страницата на УАСГ на адрес: https://www.uacg.bg/?p=183&l=1&id=3633&f=5.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us