Геодезия

ИЗГРАЖДА СЕ ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМАНА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ


Проект: „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС)за управление на пристанищната инфраструктура“ BG 161PO004-5.0.01-0059

ИЗГРАЖДА СЕ ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМАНА ПРИСТАНИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

Проектът на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е на стойност близо 6 милиона лева и се

финансира със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Географските информационни системи (ГИС) са инструмент за свързване на бази данни с цифрови карти. Пространствено ориентира- ната информация осигурява усъвършенствани функции за моделиране, инструменти за проектиране и планиране, както и напреднали възможности за визуализация. Въпреки че много от тези възможности съществуват и в други видове системи, ГИС са уникални, поради добрите възможности за представяне на различни обекти върху картографски точна пространствена система.

ЗА ПРОЕКТА

Целта на изпълнявания от ДП „Пристанищна инфраструктура“ проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура“ е създаване на общ пространствен модел на обектите, в пристанищата за обществен транспорт с национално значение в България и създаване на пълна база данни и пространствени характеристики на тези обекти. От 2010 г. изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация и осигуряването на достъп до пространствените данни са регламентирани със закон.

ГИС системата на българските пристанища ще обхваща всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система ще даде възможност за:

 • централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ;
 • интегрирането на тази информация с наличната техническа и чертожна информация;
 • представянето на данните в пространствен контекст;
 • извършване на пространствени анализи и справки, в това число и от външни потребители;
 • по-ефективно планиране на инвестициите и на публичните ресурси;

Базата данни ще регистрира моментното състояние на инфраструктурните обекти на ДППИ – своего рода ведомствен кадастър, който ще има възможности да бъде актуализиран и ще обединява регистрите, пъддържани от предприятието за инфраструктурата, която му е поверено да управлява.

Регистър на недвижимите имоти – съдържа описание на недвижимите имоти, кадастралните идентификатори, площи, номер на Заповедта на съответната кадастрална карта и датата на одобряване и тип на управление. Информацията освен текстова ще бъде и графична – скици, карти и др.

Регистър на специализираните карти и данни за пристанищната инфраструктура – съдържа специализирани карти за устройствено планиране, геодезическо заснемане на граници на пристанищни терминали и частични геодезически заснемания а инфраструктурни обекти.

Инвентаризационен опис – коректно описание най-вече на сградния фонд в отделните пристанища.

Регистър на корабните места – данни за местоположението и характеристиките на корабните места, съдържа специализирана информация, асъвместимостта на корабното място с различните плавателни съдове и функционалност;

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В момента проектът е в напреднал етап на разработване на приложен софтуер. Предстои да бъде изграден прототип на системата, който ще демонстрира как на практика работи системата.

До края на изпълнението на проекта предстои да бъдат извършени доставки и изградена хардуерната, софтуерната и комуникационна инфраструктура на системата, да бъдат инсталирани всички функционалности, да бъде конфигурирана и интегрирана цялата система. След преминаване на необходимите тестове и обучение на експертите, които ще оперират в рамките на системата предстои възможностите й да бъдат демонстрирани на специални публични събития в страната.

ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Географската информационна система ще дава възможност за своевременно и дистанционно

 • Въвеждане и редакция на пространствена информация – за всеки обект ще може да бъде създавано електронно досие с необходимата информация, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;
 • Автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ДППИ;
 • Възможност за едновременен достъп в системата на служители както от Главното управление в София, така и от териториалните поделения във Варна, Бургас, Русе и Лом;
 • Възможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив;
 • Поддържане на данни за хронологията на инспекциите по съоръженията

на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за тяхното състояние;

 • Възможност за визуализация на състоянието на съоръженията (за наблюдение от дистанция).

ЗА УСЛУГИТЕ

В системата за пространствени данни на ДППИ ще функционира модул за WEB клиенти – т.е. институции, пристанищни оператори, концесионери и др., които ще имат възможност, за нуждите на своята дейност, да ползват информация от системата. ГИС данните ще бъдат достъпни за потребителите, чрез Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Чрез портала ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Чрез Географската информационна система на българските пристанища ще бъдат достъпни следните услуги, съгласно чл. 14 от Закон за достъп до пространствени данни:

 • услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;
 • услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;
 • услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;
 • услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;
 • услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
 • услуги за предоставяне на метаданни.

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ управлява инфраструктурата

на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Предприятието е ангажирано с изграждането, реконструкцията и рехабилитацията, с управлението на собствеността в пристанищата и поддържането на подходните канали, пристанищните акватории, морските и речни депа, вълноломите, защитните съоръжения и други. ДППИ осъществява навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Като конкретен бенефициент на Опетаривна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ успешно управлява 9 проекта, финансирани със средства на Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проект BG161PO004-5.0.01-0059 „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура“ е на обща стой-

ност 5 878 800 лв. Средствата в размер на 4 184 550 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.,

приоритетна ос „Техническа помощ. Националното съфинансиране е на стойност 738 450 лв., а Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ осигурява 955 800 лв.

Предвижда се изпълнението на проекта да приключи към края на 2014 г.

Автор

Super User
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us