Геодезия

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВАТА 64-БИТОВА ГИС ПАНОРАМА МИНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕШИФРОВЪЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МУЛТИСПЕКТРАЛНИ СНИМКИ

Инж. Яна Липийска, Геодетект ЕООД

ГИС Панорама Мини е предназначена за създаване, редактиране и печат на цифрови карти и планове, поддържане на бази данни с настройване на потребителските форми за преглед на таблиците, формиране на заявки и отчети и други задачи (фиг. 1).

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-1

Фиг. 1. Интерфейс на ГИС Панорама Мини.

ГИС съдържа средства за импорт и експорт на:

–        векторни пространствени данни – SXF (SXF, TXF, DIR); GoggleEarth (KML); AutoCAD (DXF); ArcView (SHP); MapInfo (MIF); S57 (030,000); граф на пътищата (GDF); MicroStation (DGN); OGCGML, geoJSON; текстови файлове (TXT); Excel (XLS); таблици с координати (DBF); таблици с адреси (DBF) и файлове от геодезически прибори;

–        навигационни данни – GPSExchangeFormat (GPX); GPS/NMEA/MagellanExplorist (UPT, RTE, LOG); GPS/NMEA (TXT); GPS/OziXplorer (WPT, RTE, PLT, EVT); GPS (MP – Полски формат); ARINC-424 (Аеронавигационни данни);

–        растри и матрици – растри (BMP, TIF, JPEG,…); растри GDAL (IMG, PNG, TIF, JPEG,…); матрици на височините (GRD); матрици на височините (SRTM, GeoTIFF, IMG); матрици на качеството (TXT, XYZ); матрици на качеството (DBF); данни от лазерно сканиране облак от точки (TXT) и облак от точки (LAS).

Осигурена е многопотребителска работа с контрол на достъпа чрез свързване към ГИС Сървър (фиг. 2). Софтуерът съдържа удобни средства за работа с бази данни от различни формати (фиг. 3).

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-2

Фиг. 2. Включване към ГИС Сървър за многопотребителска работа с контрол на достъпа.

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-3

Фиг. 3. Поддържане на бази данни.

Поддържа директна връзка с повече от 150 популярни геопортали – Google, Yahoo, OpenStreetMap, Сървис ВЕГА, Сървис YR, Bingmaps, Yandex, Росрегистър, Кадастрална карта на Украйна, Visicom, КБ Панорама, Космоснимки, WIKIMAPIA, ESRI, EATLAS, Navitel, Mail, ZULU, GeoHub, Nokia, 2GIS и др.

Осъществява импорт на данни от сървъри по протоколите на OGCWMS, WFSи WCS.

За решаване на навигационни задачи е възможно включване на GPSприемници.

Данните могат да се управляват и с помощта на Легенда на картата (фиг. 4) и Атлас на картата. Осигурена е възможност за изграждане на справочна система в електронен вид (фиг. 5). Има средства за печат на различни PostScriptустройства (фиг. 6).

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-4

Фиг. 4. Управление на данните чрез Легенда на картата.

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-5

Фиг. 5. Изграждане на справочна система в електронен вид.

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-6

Фиг. 6. Печат на електронна карта на различни PostScript устройства.

Конструкторско бюро „Панорама“ (Москва, Русия) разработи 64-битова ГИС Панорама Мини версия 12.1. Новата версия използва целия наличен обем от оперативната памет, което позволява минимизиране на операциите за многократно четене на данни от твърдия диск при работа с големи по обем карти. Новата версия ускорява четирикратно операциите по импорт от формати SXF, TXF, списък във формат DIR (многолистни карти), както и експорт в същия формат, използвайки многоядреността на процесора. Новата версия съдържа 64-битови програмни модули, ускоряващи работата на приложението при зареждане и съвместно изобразяване на данни в различни координатни системи. Програмата има и лесен за използване интерфейс за показване на данни от популярните геопортали. Списъкът с геопортали нараства непрекъснато и може да се допълва от потребителите.

Благодарение на вградения в системата достъп до адресна база данни се поддържа търсенето на обект по адрес, географско наименование, кадастрален номер. Поддържат се и 5 стандарта за достъп до информация от геопортали: OGCWFS, OGCWCS, OGCWMS, OGCWMTS, TMS, повече от 20 формата на заявки, 5 стандартни тайлови разграфки, повече от 5 хиляди проекции и матрици, над 100 слоя с данни.

Колективната работа с данни се реализира благодарение на ГИС Сървър и Банката за пространствени данни, а навигационните задачи се решават чрез свързване с GPS/ГЛОНАСС приемник. Програмата поддържа няколко протокола, може да зарежда данните, да изобразява алманах на спътниците, да чете маршрути и точки по маршрутите.

Подобрена е и задачата за подготовка и печат на сложни отчети, включващи карти, графики, многоредов текст, вградени документи и таблици, извънрамково оформление, координатни мрежи и др.

Новата версия е с подобрен вид на диалоговите прозорци и панелите с инструменти. Променливият размер на бутоните позволява настройване на най-удобен вид на главния прозорец за различни по размер екрани.

На фиг. 7 е показано мултиспектрално изображение на територията на страната в режим вегетационен индекс. То е създадено с новата версия на ГИС Панорама Мини.Изходните данни са от отворени източници на пространствени данни (MODIS).

Geodetect Geomedia br-3-2016 fig-7

Фиг. 7. Мултиспектрално изображение на територията на страната в режим вегетационен индекс.

Стойността на нормализирания диференциран вегетационен индекс (NDVI) се изчислява по формулата:

Вегетационният индекс е показател, изчислен по стойностите на яркостта в различните спектрални диапазони. Той характеризира състоянието на растителността. Обикновено за оценка на растителността се използват червеният и инфрачервеният канал, поради особеното отражение на светлината в тези диапазони от хлорофила.

Вегетационният индекс се съхранява в матрица на качеството MTQ, в която се записват реалните стойности без привеждане към диапазона на палитрата.

Изчислената стойност на вегетационния индекс се преизчислява в индекс от палитрата чрез линейна интерполация на допустимите стойности в обхвата от 0 до 255 (255 е броят на цветовете от предварително зададената сива или цветна палитра, за импортирана палитра броят на цветовете може да е различен). Например за NDVIнулевият цвят от палитрата съответства на вегетационния индекс -1, а 255-ти цвят – на вегетационен индекс 1.

Освен за оценка на вегетационната активност на растителността, изобразяването на вегетационните индекси с предварително настроена палитра позволява да се подобрят дешифровъчните свойства на мултиспектралната снимка. Различните повърхности имат различни стойности на вегетационен индекс, показани в таблица 1.

Тип на обекта

Стойност NDVI

Гъста растителност

0,7

Рядка растителност

0,5

Открита почва

0,025

Облак

0

Сняг и лед

-0,05

Вода

-0,25

Изкуствени материали (бетон, асфалт)

-0,5

Таблица 1. Стойности на вегетационния индекс.

Стандартната цветна палитра за показване на индекса NDVI позволява да се различат четири типа обекти – растителност, почва, сняг и вода. За изследване на определени материали и различни видове повърхности палитрата може да се измени. В този случай може да се открият на снимката обекти, невидими в RGB или в комбиниран режим на изобразяване.

Новата 64-битова ГИС Панорама Миние по-удобна за работа и ускорява значително процеса по подобряване дешифровъчните свойства на мултиспектралните снимки.

Интерфейсът използва Unicode и по този начин се поддържат всякакви езикови стандарти. Потребителският интерфейс е на руски, английски, френски, испански и украински език.

Цената на новата версия на ГИС Панорама Миние 88 (осемдесет и осем) лева без ДДС.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us