Геодезия

КИГ с коментар по Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г.

Във връзка с представения за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15 Декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, КИГ представя следните становища и предложения:

 

 • §1 В чл. 4, ал. 5 се предлага изречение второ да се заличи.

Площите на самостоятелните обекти се извличат от акта за собственост, а при липса на данни за площта в акта – от инвестиционния проект и придружаващата го документация. При липса па данни от акта за еобетвеноет-или-от инвестиционния проект и придружаващата го документация площта се изчислява от правоспособно лице по кадастър, след измерване па място, при спазване уо.чтията-лт-§-2-сут-допълишпеяпите разпоредби на Наредба-Мг 7 от 2003 г. за-пршшш и нормативи-за устройство па отделните-видове територии и устройствопи зони {ДВ, бр. 3 от 2004 е.).

СТАНОВИЩЕ

Мотивите на АГКК са неприемливи.

Не е обосновано, една практика, която помага на собствениците, за решаването на много техни проблеми, да бъде премахната.

Факт е, че има голям брой документи за собственост, в които липсват данни за площ на СО, както и площи на прилежащи помещения – мазета и тавани. Тази услуга се извършва масово за стари многофамилни сгради на два- три етажа , които са отразени без схеми. Документите са стари без да са цитирани площи или има грешен запис

Порочната практика, да се забранят някои дейности затова, че има някой недобросъвестен или некомпетентен колега, смятам че вече трябва да се премахне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. 1. Да отпадне предложението за заличаване на изречение трето.

Създава се нова ал. 6 СГКК извършва промяна в регистъра на недвижимите имоти, като заличава данните за площ на СО по искане на собствениците след представяне на удостоверение за определена площ от правоспособно лице по кадастъра.

 • §3 В чл. 17, аз. 1, изречение второ се изменя така:

„В сграда със самостоятелни обекти се изработва схема и за етаж, на който са разположени само прилежащи части към самостоятелните обекти (таванско помещение, склад, мазе, паркомясто или др.) и общи части на сградата. “

СТАНОВИЩЕ :

 

 1. 1. Не е ясно какво ще представлява схемата и какво ще включва.
 2. 2. Как ще се попълва регистърът – предназначение и собственост?
 3. 3. Ще трябва ли собствениците на апартаменти да изискват и скици на тези етажи, в които имат прилежащи помещения, за да извършват сделки и др.?
 4. 4. Променя се етажност на сградите, което ще доведе до хаос в кадастралната карта.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Въпросния текст да отпадне.

Да се предвиди определение за самостоятелен обект в Допълнителните разпоредби. Може да се запише и самото определение на АГКК: Самостоятелен обект в сграда е етаж ши част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който ама самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Не са самостоятелни обекти общите части и помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения, обслужващи самостоятелните обекти в сградата.

 • §4 чл. 18 аз. 4 и аз. 5 се изменят така:

(4)          Допустимите стойности на AS и dS за урбанизирани територии са:

 1. 1. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени чрез геодезически измервания:

а)            за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, сгради от основното застрояване и на съоръжения на техническата инфраструктура AS < = 30 cm и dS <= 20 cm;

б)            2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и сгради от постройки на допълващото застрояване AS < = 60 cm и 8S <= 40 cm:

 1. 2. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени от графичен план или карта:

а)            за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, сгради от основното застрояване и на съоръжения на техническата инфраструктура AS < = 60 cm и dS <= 40 cm;

б)            за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и сгради от допълващото застрояване AS <=90 cm и dS <=60 cm.

(5)          Допустимите стойности на AS и dS за неурбанизирани територии са:

 1. 1. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени чрез геодезически измервания:

а)            за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура AS < 60 cm и dS < = 40 cm:

б)            2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти AS <= 120 cm и dS < = 80 cm;

 1. 2. когато координатите на точките в кадастралната карта са определени от графичен план или карта – AS <= 180 cm и dS <= 120 cm.
 2. 3. за точки от нематериализирани граници на поземлени имоти AS <= 180 cm и dS <= 120 cm.

СТАНОВИЩЕ

Абсолютно наложително е критериите за урбанизирани територии за трайно материализирани граници и сгради от основното застрояване да останат 60 и 40, и 90 и 60 за точки от допълващо

 

застрояване. Става дума за сравняване на планове с разлика в изработването им, в някои случаи от повече от 50-60 г. Качествата на графичните оригинали са се влошили и не възможно да се поставят високи критерии за точност. Повишаването на точността ще доведе, единствено до лавина от проекти за изменения на КККР и ПУП, което ще е за сметка на собствениците и ще повиши неимоверно административната тежест.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ал. 4 и ал. 5 се изменят така:

(4)          Допустимите стойности на AS и dS за урбанизирани територии са:

 1. 1. за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, сгради от основното застрояване и на съоръжения на техническата инфраструктура AS <= 60 cm и 6S <= 40 cm;
 2. 2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и сгради от допълващото застрояване AS <= 90 cm и dS <= 60 cm.

(5)          Допустимите стойности на AS и dS за неурбанизирани територии са:

 1. 1. за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти, на масивни сгради и на съоръжения на техническата инфраструктура AS <= 60 cm и dS <= 40 cm;
 2. 2. за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти AS <= 120 cm и dS <= 80 cm;
 • §15
 1. 1. В чл. 40, ал. 4, изречение четвърто се изменя така:

,, В броя на надземните етажи се включват и таванските етажи, разположени в подпокривното пространство, до които има осигурен достъп и са предвидени за самостоятелни обекти, или за помещения, които принадлежат към самостоятелни обекти, или са предназначени за общо ползване. “

СТАНОВИЩЕ

Не е ясно определението „има осигурен достъп“. Отново се иска промяна на етажността на сградите, което на този етап (над 90% от територията на Държавата е покрита с КК) е трудно постижимо.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 1. 1. Текстът да отпадне.
 2. 2. Ал. 4 В броя на надземните етажи се включват и таванските етажи със самостоятелни обекти, разположени в подпокривното пространство.
 3. 2. Към чл. 40 се добавя at. 5: Определянето на вида на етажа се извършва за всяка ограждаща стена спрямо котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата). “

СТАНОВИЩЕ

Не се разбира ясно какво точно се има предвид? Един етаж от едната страна може да е първи, от другата страна, да е подземен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 1. 1. Текстът да отпадне.
 2. 2. Ал. 5 Определянето на вида на етажа се извършва спрямю котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата). При сгради, разположени на две улици, определянето на вида не етажа е спрямо обслужващата улица, по административен адрес. Надземен е етаж, таванът на който е разположен над 1.50 м спрямо котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата).“
 • §20. Нова ал. 11

Ал. 11 Службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за извършване на изменението, когато при регистрирано заявление за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти в случаите, в които след извършен контрол по реда на наредбата по чл. 50 ЗКИР се установи, че:

 1. 1. има издадено удостоверение за неприет проект:
 2. 2. при издадено удостоверение за приет проект, в производството по изменение на КККР бъдат представени нови данни и документи, които не са бичи известни към момента на издаване на удостоверението за приет проект и обосновават невъзможност за извършване на изменението.

СТАНОВИЩЕ

Има случаи при които, след неприет проект за изменение на КК и КР се установяват нови, неизвестни, към момента на проекта, документи и факти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ал. 11 т. 1 Има издадено удостоверение за неприет проект, освен в случаите, когато се предоставят данни и документи, които не са били известни в отказания проект.

 • §25 В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения
 1. 1. Ал. 1 Новопостроена сграда, преустройство, реконструкция, надстрояване ичи пристрояване, с което се променя граница ичи очертание на сгради ичи самостоятелни обекти в сгради, ичи в съоръжения на техническата инфраструктура, се нанасят в КККР след завършване на строежа.. Завършването на строежа се удостоверява, с констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (причожение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) ичи с акт за приемане на конструкцията (причожение № 14 от Наредба № 3 от 2003 г.) и констативен протокол по чл. 181, ал.З ЗУТ.

СТАНОВИЩЕ

Да се даде определение на „Новопостроена сграда“

 1. 2. Чл. 62, ал. 2 се изменя така

Ал.2 се изменя така: „(2) В случаите на преустройство завършването му се удостоверява с констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение N915 от Наредба № 3 от 2003 г.).

Несъществени отклонения от инвестиционния проект, с които се променят основни кадастрални данни на сграда или самостоятелен обект, извършени след нанасяне на обектите в кадастралната карта, но преди въвеждането им в експлоатация, се изменят въз основа на екзекутивната документация по чл. 175, ал. 2 ЗУТ.

СТАНОВИЩЕ

Премахната е възможност за нанасяне на сгради след представяне на приложение№ 14 от Наредба№ 3 от 2003 и удостоверение по чл. 181 ал. 3 от ЗУТ:

ЗУТ:Чл. 181. (1) Правото на строеж на сграда ИЛИ на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.

(2)          (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) След завършване на сградата в груб строеж, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.

(3)          (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Завършването на сградата в груб строеж се констатира с протокол по наредбата по чл. 168, ал. 3, който се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, в присъствието на възложителя, строителя, проектанта и на служител по чл. 223, ал. 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Да се добави :или с акт за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 от 2003 г.) и констативен протокол по чл. 181, ал. 3 ЗУТ.

 1. 3. Ал. 4 Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на обяснителна записка от правоспособно лице по кадастър. Правоспособното лице удостоверява, че сградата е премахната, с протокол, съставен след проверка на място.

СТАНОВИЩЕ

Не е необходимо правоспособното лице да издава два документа за едно и също нещо ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ал. 4 Премахната сграда се заличава в кадастралната карта и кадастралните регистри след удостоверяване от органа, издал разрешението за премахване или след постъпване на данни от общинската администрация. При липса на данни, удостоверяващи премахването, сграда се заличава въз основа на обяснителна записка Удостоверение, издадено от правоспособно лице по кадастър. Правоспособното лице удостоверява, че сградата—е—премахната* е протокол, съставен след проверка на мяето.

 • §26 Чл. 65 Член 65, нова ал. 6 (стара 5)

Ал. 6 Приетият проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне в СГКК на документи за прилагането на ПУП и протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти. За парцеларните планове по чл. 110, an. 1, т. 5 ЗУТ не се изисква протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти.

СТАНОВИЩЕ

Прилагането на ПУП може да отнеме много време. Затова предлагаме, проектът за ПУП да бъде отразен след представяне на административен акт за приемането му.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ал. 6

Приетият проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри след предоставяне в СГКК на административен акт за одобряване на ПУП и протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти. За парцеларните планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ не се изисква протокол за трасиране и координиране на новите граници на недвижимите имоти.

 • §30
 1. 1. В чл. 73 се създава нова ал. 5:

Ал. 5 Определяне на координатите на подробни точки на поземлени имоти и трасиране на проектни граници на обекти на кадастъра може да се извършва и с ГНСС измервания, в съответствие с изискванията на Инструкция No РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (обн. ДВ, бр. 79 от 2011 г.).

СТАНОВИЩЕ

Новата ал.5 в чл.73 е излишна. Изискванията за извършване на геодезически измервания са описани в Приложение № 8 и включват и ГНСС измервания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ал. 5. Определяне на координатите на подробни точки на поземлени имоти и трасиране на проектни граници на обекти на кадастъра се извършва чрез геодезически измервания.

 1. 2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

Ач. 6 Когато границите на поземлените имоти в кадастрачната карта са определени с геодезически измервания и отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ач. 4, т. 1, съответно на чл. 18, ал. 5, т. 1, те могат да бъдат коригирани еднократно при последващи геодезически измервания само със съгласието на собствениците.

СТАНОВИЩЕ

Целта на промяна на граници в рамките на допустимата точност е повишаване точността на кадастралната. Изискването, тази промяна да е поискана от всички собственици, приравнява тази процедура с процедурата по отстраняване на непълнота или грешка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:

Ал. 6 Когато границите на поземлените имоти в кадастралната карта са определени с геодезически измервания и отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ал. 4, т. 1, съответно на чл. 18, ал. 5, т. 1,а разликите в площите – на изискванията за точност но чл. 19, те могат да бъдат коригирани еднократно при последващи геодезически измервания.

 • §34 чл. 77 ал. 5 се изменя така
 1. 1. Ал. 2 Не се приема проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата който не отговаря на изискванията, посочени в тази наредба, u/wiu когато граници на недвижими имоти, които се изменят с проекта, са предмет на изменение на приет проект.

СТАНОВИЩЕ

Нито правоспособните лица нито служителите в СГКК са безгрешни. Има случаи при които е допусната грешка от правоспособното лице и тази грешка е приета от СГКК.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Да се добави текст: освен в случаите, когато се предоставят данни и документи, които не са били известни в отказания проект.

 1. 2. Ал.З Проектът за изменение се съхранява в информационната система на кадастъра 6 месеца след датата на приемането му. При представяне в СГКК на удостоверение или при служебно постъпване на данни за наличие на съдебен спор или за висящо административно производство пред друг административен орган проектът се съхранява до решаването му, съответно до приключване на производството.

СТАНОВИЩЕ

Практиката показва, че срокът от 6 месеца е крайно недостатъчен за завършване на административно производство е недостатъчен .Това води до допълнително заплащане на такси от страна на собствениците и допълнителни ангажименти на администрацията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В изречение първо, срокът от 6 месеца се променя на 12 месеца.

 • §37 Член 80 се изменя така:

Чч. 80. (1) Службата по геодезия, картография и кадастър нанася в кадастрачната карта и кадастралните регистри новите или променени граници на обектите на кадастъра, определени при създаването, обновяването ши поддържането в актуачно състояние на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК. Измененията се извършват по искане на органа, в чиито правомощия е управлението на тези обекти.

СТАНОВИЩЕ

Констатирано е, че органът в чиито правомощия е управлението на тези обекти, НЕ отразява данните от специализираните карти по ред причини.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В последното изречение текстът „По искане” да отпадне. Да се помисли как и с какъв текст това отразяване на данни да стане задължително.

 • §39 Нов член 816 ал. 4

Ал. 4 При липса на основание за обезщетяване, комисията дава предложение за провеждане на отчуждителна процедура за собствениците на засегнатите имоти, по реда на съответния приложим закон.

СТАНОВИЩЕ

Не става ясно какво се има пред вид под „липса на основание за обезщетяване“ и въз основа на какво ще се провежда отчуждителна процедура и Отстраняване на явна фактическа грешка. Двете процедури – „отчуждаване,, и „отстраняване на явна фактическа грешка“ са несъвместими.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ал. 4 от нов чл. 816 да отпадне

 • §41
 1. 1. §1 от Допълнителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения

Точка 1 се изменя така: „Граница на сграда“ се определя от външните ограждащи стени на първия надземен или полуподземен етаж. Граница на сграда е и линията, свързваща външното очертание на колони, които подпират по-горен етаж или покривна конструкция, и са разположени пред ограждащата стена на първия надземен етаж “

СТАНОВИЩЕ

Застроената площ на сградата е определена в § 5, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ЗУТ: 15. (изм. – ДВ, бр. 41 от 2001 г.) „Застроена площ“ е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно пиво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

Не е ли време двете определения да бъдат синхронизирани;

ПЕДЛОЖЕНИЕ Да отпадне второто изречение.

 1. 2. нова точка 19: „Материализирана граница“ е трайно ти нетрайно материализирана граница, която може да бъде: стена на сграда; ограда, изпълнена от бетон, зидани камъни, тухли, метал с бетонна ши каменна подземна основа; зидана ти бетонна подпорна стена, суха зидария с височина на зида над 1,20 м и стена на масивно съоръжение wiu граница, означена с трайни знаци по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР, както и ограда, изградена от градински мрежи, бодлива тел, жив плет, но с бетонирани бетонни ти метални колове между тях.

СТАНОВИЩЕ

Определението не е еднозначно. Ако сухата зидария е под 1,20м. това не би трябвало да означава, че границата не е материализирана. Същото важи и за изискването коловете да са бетонирани. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Материализираната граница“ е граница на имот обозначена на място с трайни знаци (колове, огради, стени на постройки, трайни настилки, граници на съоръжения или жив плет) или нетрайни знаци ( колчета, пирони, боя и др. марки).

 

СТАНОВИЩЕТО НА КИГ ТУК

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us