Геодезия

Кой и защо пречи на съществуването на КИГ

На 15 юни 2008 г. на Генерална асамблея на Международната федерация на геодезистите (Federation Internationale des Geometres – FIG), провела се в Стокхолм, Швеция, Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) беше приета за редовен член.
За българските геодезисти този факт е от важно значение, защото е признание за работата на цялата геодезическа гилдия и неоспоримо доказателство, че пътят по който вървим, е правилен.
Основната идея, с която беше основана КИГ, е създаването на професионална организация, която да защитава правата и интереси на геодезическата гилдия. За всеки професионалист е въпрос на чест да членува в единна професионална организация, която да бъде добре представяна в обществото.
На фона на казаното до тук, на 30 април 2008 г., председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) инж. Стефан Кинарев е изпратил писмо до осем институции относно проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗКИР. Основният въпрос, който тревожи г-н Кинарев, е „Защо геодезистите искат да членуват само в една Камара и тя да е КИГ?” В това писмо по един особено сложен начин се дават препоръки като тези:
„Прецизно посочване и дефиниране на специализираните геодезически дейности от сферата на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството, които произтичат от държавнически функции, компетенции и задачи с цел по-ясното им и категорично разграничаване от общите дейности по устройствено планиране и инвестиционно проектиране по ЗУТ и преодоляване на неясния паралелизъм, допуснат в ЗКГ и ЗКИР.
Въвеждане в ЗГК на самостоятелно понятие инженер-геодезист по специализираните геодезически дейности (от т.1), произтичащи от държавническите функции и компетенции.
Във връзка с предложенията по т.1 и т.2 може да се обмисли и подходящо уточняване на наименованието на Камарата на инженерите по геодезия по ЗГК.
Ограничаване на компетенциите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по ЗКИР за признаване на квалификация и правоспособност само до професии/ длъжности в държавната администрация.”

Т.е. всички препоръки целят разделението на геодезическата гилдия на специалисти с „държавнически функции” и други.

А всъщност нещата са толкова ясни. Понятието „инженер по геодезия” е формулирано в Параграф 1, точка 5 от ЗГК, а именно:

„Инженер по геодезия“ е лице с висше образование по специалностите „Геодезия, фотограметрия и картография“, „Земеустройство“, „Геодезия“, „Маркшайдерство“ или „Геодезия и маркшайдерство“, както и лице със завършено висше образование в чужбина, с призната и легализирана диплома по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование, която съответства на посочените специалности.”

Никъде не става дума за „инженер по геодезия в инвестиционното проектиране” или „инженер по геодезия с държавнически функции”. Не можем да приемем спокойно нито една от препоръките на г-н Кинарев. Защо председателят на КИИП дава препоръки за развитието на друга независима и равнопоставена камара – КИГ. Как може да се роди мисълта: „Само инженер-геодезистите, членуващи в КИИП, би следвало да имат право да членуват и в Камарата на инженерите по геодезия, създадена по ЗГК.”.

Не на последно място поставяме и въпроса защо и на какво основание инженерите по геодезия трябва да плащат членски внос на две камари.

Надяваме се законодателят да прецени правилно нашите доводи и да приеме предложените изменения на ЗКИР.

 

Екипът на „Геомедия”

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us