Геодезия

МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ – СЪЗДАВАНЕ, ДЕЙНОСТ, БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ

Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски

РЕЗЮМЕ
Статията съдържа информация за създаването и дейността на Международната федерация на геодезистите (FIG), както и за българското участие в нейния живот.

УВОД
Целта на тази статия е да припомни на геодезистите от по-старото и средното поколение, както и да запознае младите колеги с фактите относно основаването, членството, дейността, структурата, ръководните органи, постоянните институции и международните връзки на Международната федерация на геодезистите (FIG), а също така и българското участие в нейния живот.

ФЕДЕРАЦИЯТА
Основаване
Международната федерация на геодезистите (FIG – F?d?ration Internationale des G?om?tres, International Federation of Surveyors, Internationale Vereinigung der Vermessungsimgenieure) е основана през 1878 г. в Париж от 7 национални съюза, представляващи геодезистите на Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и Швейцария.
Федерацията е една от най-старите международни неправителствени организации, чиято идеална цел е да подпомага международното сътрудничество за прогреса на геодезията във всички области и приложения.
Членство и бюджет
Във федерацията членуват 101 съюза от 89 страни (от 12 страни членуват по 2 съюза), обединяващи неколкостотин хиляди геодезисти от всички континенти.
Освен това федерацията има:
· Клонове в 18 страни;
· Кореспонденти в 14 страни (от които няма членуващи съюзи);
· 33 корпоративни члена (световни фирми със съответен предмет на дейност);
· 94 академични члена – университети и институти от 11 страни (от някои страни членуват по няколко университета);
· 9 почетни президенти и 30 почетни членове.
Годишният бюджет на федерацията, който се формира от членския внос и субсидиите на различните видове членове, е около 450 хиляди евро.

Дейност
Дейността на федерацията се осъществява въз основа на устав, вътрешни правила и ръководства (указания). Официални езици са френски, английски и немски, а работен език е английският.
Главно събитие са международните конгреси, които се състоят на всеки 4 години, със заседания на генералната асамблея, научнотехническа програма и изложба (търговска, на страните-членки и на университети и изследователски институти).
Всяка година (освен годината на конгрес) се организира работна седмица със заседание на генералната асамблея и научно-техническа програма. До 1988 г. вместо това мероприятие се е провеждало заседание на перманентния комитет, който е подобен на генералната асамблея, но с по-малък състав.
По време на конгресите се дават две учредени награди:
· Конгресна награда, която освен грамота и привилегии при участието в конгреса, е съпроводена от 2000 швейцарски франка;
· Награда на основателите на федерацията.

Структура
· Ръководни структури на федерацията са:
– Генералната асамблея (заседава всяка година). До 1988 г. е заседавала по време на конгресите на всеки 4 години, а всяка година е заседавал перманентен комитет.
– Съвет в състав: президент, 4-ма вицепрезиденти, който обикновено заседава 1-2 пъти годишно. До 2001 г. съветът се е наричал бюро в състав:
– президент, 3-ма вицепрезиденти, генерален секретар, касиер и конгресен директор.
– Конгресен директор, който не е член на съвета на федерацията и не участва в неговите заседания.
– Представител на Съвещателния комитет на председателите на научно-техническите комисии (ACCO), който участва в заседанията на съвета на федерацията.
· Оперативни структури са 10- те научно-технически комисии, временни комисии и 4 постоянни институции;
· Федерацията има постоянен офис в Копенхаген с директор Марку Вилика (Финландия);

Съветът на федерацията за периода 2007-2010 г. е в състав:
· Президент – Стиг Енемарк (Дания);
· Вицепрезиденти – Кен Арлед (Канада), г-жа Далал С. Алнагар (Египет), Мат Хигинс (Австралия), Пол ван дер Молен (Нидерландия);
Представител на ACCO в съвета – Криси Потсиоу (Гърция).
Директор на конгреса в Сидней през 2010г. е Пол Харкомб (Австралия).
Ръководствата на научно-техническите комисии се състоят от председател, заместник-председател и секретар. Странитечленки на федерацията имат кореспонденти във всяка комисия.
Между два последователни конгреса всяка комисия организира международен симпозиум най-често в страната, от която произхожда нейният председател.
Научно-техническите комисии и техните председатели за периода 2007-2010г. са:
I. Професионална практика – Якоб Сади (Ливан).
II. Професионално образование – Бела Маркус (Унгария).
III. Управление на пространствена информация – г-жа Криси Потсиоу (Гърция).
IV. Хидрография – Андрей Лезак (Канада).
V. Позициониране и измерване – Рудолф Щайгер (Германия).
VI. Инженерна геодезия – Алойз Копачик (Словакия).
VII. Кадастър и управление на земята – Андраш Оско (Унгария).
VIII. Пространствено планиране и развитие – Симон Адкок (Австралия).
IХ. Оценка и управление на недвижими имоти – Кауко Витанен (Финландия).
Х. Конструктивна икономика и управление – Андрю Морли Великобритания).
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е представил имената на следните съюзни членове за кореспонденти в техническите комисии на федерацията:
I. Иван Евтимов, Агенция по геодезия, картография и кадастър.
II. Венета Коцева, Лесотехнически университет.
III. Златан Златанов, “Геокад”.
IV. Тодор Костадинов, Университет по архитектура, строителство и геодезия.
V. Иван Калчев, “Гео плюс”.
VI. Пеньо Пенев, Университет по архитектура, строителство и геодезия.
VII. Бано Банов, Университет по архитектура, строителство и геодезия.
VIII. Руска Димитрова, Университет по архитектура, строителство и геодезия.
IХ. Анни Делиева, Университет по архитектура, строителство и геодезия.
Х. Андрей Андреев, Национален военен университет “Васил Левски”, В. Търново.
На всеки конгрес генералната асамблея одобрява резолюциите на 10-те научно-технически комисии, в които е резюмирана работата на отделните комисии и е посочен пътят за по-нататъшно развитие. Резолюциите са основен документ, оценяващ работата на федерацията през изминалия 4-годишен период между два последователни конгреса и даващ насоки за бъдещата й дейност.
Постоянни институции на федерацията:
· Международна служба за кадастър и поземлени регистри (Office International du Cadastre et du R?gime Foncier – OICRF) в гр. Апелдорн (Нидерландия) с директор Пол ван дер Молен.
· Съвет на многоезичния речник (The FIG Multi-Lingual Dictionary Board) във Федералната служба по картография и геодезия (Bundesamt fur Kartographie und Geodasie) във Франкфурт на Майн с президент Дитмар Грюнрайх.
· Международна институция по историята на геодезията и измерванията (International Institution for the History of Surveying and Measurement) в Брюксел с директор Ян де Грев.
· Образователна фондация (The FIG Educational Foundation) в Копенхаген с президент Джон Хохол.
Международни връзки
Международната федерация на геодезистите членува в редица международни асоциации и поддържа връзки с няколко международни официални институции предимно на ООН, както и със следните сродни организации:
· Международната картографска асоциация (International Cartographic Associations –ICA).
· Международното дружество по маркшайдерство (International Society on Mine Surveying – ISMS).
· Международната хидрографска организация (International Hydrographic Organisation –IHO).
· Международен съвет за проучване на сгради (International Council for Building Research – CIB).
· Международна комисия за селскостопанско строителство. (Commission International G?nie Rural – CIGR).
· Международната федерация на професионалистите по недвижимости (F?d?ration Internationale des Profession Ummobili?res – FIABCI).
БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България под председателството на проф. Пеевски:
· Членува във федерацията от 1959 г. (26-то заседание на перманентния комитет в Краков).
· Организирал е ХVII конгрес на федерацията и 50-ото заседание на перманентния комитет през 1983 г. в София.
· Бил е домакин на 31-ото заседание на перманентния комитет през 1964 г. в София.
· Излъчил е за 4-годишния период от 1982 до 1985 г. 5 души членове на бюрото (от 7) на федерацията:
– Проф. Васил Пеевски – президент.
– Инж. Борис Кръстев – вицепрезидент.
– Д-р инж. Иван Кацарски – генерален секретар.
– Проф. Георги Златанов – касиер.
– Инж. Милан Миланов – конгресен директор.
Другите двама вицепрезиденти са били инж. Чарлс Хенри Уир (Канада) и инж. Ханс-Рудолф Дючлер (Швейцария).
Българското бюро е организирало и ръководило деловата работа на 40-ото и 51-ото заседание на перманентния комитет в Хага (1982г.) и Токио (1984г.). Страната е участвала в работата на 14 конгреса на федерацията.
Домакинство на симпозиуми и участие в ръководните органи:
· Нашата страна е била домакин на 5 международни симпозиума на федерацията през 1964г., 1972г., 1978г., 1985г., 1991г.
· В бюрото на федерацията, освен в българското бюро, страната е имала двама вицепрезиденти:
– Проф. Васил Пеевски през периода 1979-1981 г. в швейцарското бюро.
– Д-р инж. Иван Кацарски през периода 1985-1987г. в канадското бюро.
· Председатели на научно-технически комисии са били:
В. Пеевски (Комисия II – два пъти), Г. Златанов (Комисия V), Г. Милев (Комисия VI), Г. Колев (Комисия VII).
· Финансов ревизор на канадското бюро през периода 1985-1987г. е бил Г. Златанов.
Предаване-приемане делата на федерацията
Българското бюро на федерацията участва в съвместни заседания с швейцарското бюро и с канадското бюро. На тези заседания се извършваше официалното предаване ръководството и делата на федерацията от действащото на бъдещото бюро.
От 22 до 26 януари 1982 г. в София се проведоха съвместни заседания на швейцарското и българското бюро. По време на заседанията, освен официалното предаване и приемане на ръководството на федерацията, бяха разисквани някои въпроси, свързани с нейната дейност за периода 1982-1984 г., и се обсъди подготовката на предстоящия конгрес в София. Генералният секретар Дючлер предаде делата на федерацията на новия генерален секретар Кацарски.
Съвместните заседания на българското и канадското бюро се проведоха в рамките на две сесии по различно време и на различни места. На 15 и 16 октомври 1984г. в Едмънтън (Канада) се състоя първата сесия, а на 17 и 18 януари 1985 г. в Лондон – втората сесия. Проф. Пеевски, въз основа на неговия богат опит като дългогодишен участник в живота на федерацията, отправи редица съвети към бъдещото бюро. Генералният секретар Кацарски предаде делата на федерацията на новия генерален секретар Йънгс.
Почетни звания:
· Проф. Васил Пеевски е бил удостоен със званието “Почетен член”, а през 1986 г. и със званието “Почетен президент” на федерацията.
· Със званието “Почетен член” на федерацията са удостоени също:
– Ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски през 1988 г.
– Ст.н.с. I ст. д-р инж. Георги Милев през 1999 г.
КОНГРЕСЪТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА В СОФИЯ
ХVII конгрес на Международната федерация на геодезистите се състоя в Националния дворец на културата в София от 19 до 28 юни 1983 г. Това е първият и засега единственият конгрес на федерацията, който се е провел в някоя от бившите социалистически страни. Решение за мястото на конгреса е взето на 43-ото заседание на перманентния комитет в Ибадан (Нигерия) през 1976 г.
Почетен комитет на конгреса:
· Григор Стоичков, заместник – председател на Министерския съвет, председател на почетния комитет.
· Белчо Белчев, министър на финансите.
· Александър Фол, министър на образованието.
· Иван Сакарев, министър на строителството и архитектурата.
· Начо Папазов, председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес.
· Ангел Балевски, председател на Българската академия на науките.
· Иван Попов, председател на Научно-техническите съюзи в България.
· Петър Междуречки, кмет на София.
· Георги Евтимов, председател на Държавния комитет за туризъм.
· Стефан Стайнов, първи зам. министър на строителството и архитектурата.
· Константин Георгиев, вицепрезидент на Международното дружество по маркшайдерство (ISMS).
· И. А. Кутузов, началник на Главното управление по геодезия и картография към Съвета на министрите на СССР.
· Карл Ноймайер (Австрия), почетен президент на FIG.
· Бернард Колинс (Великобритания), почетен президент на FIG.
· Хайнц Драхайм (Ф. Р. Германия), почетен президент на FIG.
· Уйлиам Радлински (САЩ), почетен президент на FIG.
· Карл-Олоф Тернрид (Швеция), почетен президент на FIG.
· Херберт Матиас (Швейцария), почетен президент на FIG.
· Хелмут Мориц (Австрия), президент на Международния съюз по геодезия (IUG).
· Фредерик Дойл (САЩ), президент на Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS).
· Ян Ормелинг (Нидерландия), президент на Международната картографска асоциация (ICA).
Организационен комитет на конгреса:
Васил Пеевски (председател), Милан Миланов (зам.-председател), Иван Цв. Иванов (секретар), Борис Кръстев, Иван Кацарски, Георги Златанов, Ризо Димитров, Любен Денчев, Йордан Вълков, Васил Цанев, Иван Станев, Николай Георгиев, Иван-Асен Петков, Георги Колев, Стоян Константинов, Боян Скопаков, Павел Вучков, Илия Колев, Васил Василев, Христо Марков, Атанас Дяков, Георги Банков, Никола Евтимов, Стефка Апостолова.
Участието в конгреса:
· 1202 души (479 от България) от 57 страни.
· 97 придружаващи лица от 23 страни.
· Около 600 гости от страната и чужбина, както и повече от 400 студенти и ученици са посетили конгреса и изложбата с еднодневни билети.
Откриването и закриването на конгреса
Конгресът беше открит от председателя на Държавния съвет Тодор Живков на 29 юни сутринта в зала № 1 на Националния дворец на културата в присъствие на повече от 3000 геодезисти и гости от страната и чужбина, а закрит на 28 юни в зала № 3 на НДК от министъра на строителството и архитектурата Иван Сакарев в присъствие на повече от 600 души.
При откриването Конгресът беше поздравен от следните членове на почетния комитет, които са президенти или представители на сродни международни организации:
Проф. Хелмут Мориц, д-р Фредерик Дойл, проф. Ян Ормелинг, д-р Константин Георгиев, проф. Херберт Матиас.
Конгресната награда за обявената тема “Научни и технически аспекти на автоматизирането в геодезията”, която е присъдена от международна комисия на Юрай Валиш (Чехословакия) за работата “Автоматизирани информационни системи с геодезическа банка данни”, беше връчена от проф. Пеевски.
При закриването на конгреса президентът на федерацията проф. Пеевски връчи удостоверения за благодарност на националните съюзи-членове на федерацията, на членовете на бюрото, на няколко български институции и лица, участвали в организирането на конгреса. Почетният член и бивш вицепрезидент на федерацията Ален Бурси (Франция) благодари на организаторите от името на участниците в конгреса.
Деловата работа на конгреса:
· Три заседания на Перманентния комитет на 19, 22 и 25 юни.
· Две заседания на Генералната асамблея на 20 и 28 юли.
· Три заседания на Бюрото на Федерацията.
· Съвместно заседание на ръководствата на сродните организации:
– Международната асоциация по геодезия.
– Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания.
– Международната картографска асоциация.
– Международното дружество по маркшайдерство.
– Международната федерация на геодезистите.
Научно-техническата програма
Сесиите на научно-техническите комисии бяха открити на 21 юни със съвместно заседание на трите групи комисии A (комисия I,II и III), B (комисия IV, V и VI) и С (комисия VII, VIII и IХ), на което бяха изнесени 3 встъпителни доклада:
· “Геодезистите и населените места” от вицепрезидента инж. Чарлс Хенри Уйр.
· “Inertia in Silver Setting” от проф. Йовке Алберда (Нидерландия).
· “Геодезистите и регионалното и селищното устройство” от вицепрезидента инж. Борис Кръстев.
Деветте научно-технически комисии имаха 64 сесии, на които бяха изнесени и разисквани 349 доклада. Работата на всяка комисия завърши с приемане на резолюции, които се одобряват от генералната асамблея.

Изложбата
Изложбата беше открита от заместник-председателя на Министерския съвет Григор Стоичков на 20 юни след церемонията по откриването на конгреса. Тя се състоеше от няколко части:
· Индустриална (търговска) изложба на площ 1050 кв. м с участие на 23 фирми от 14 страни.
· Изложба на националните организации с участие на 18 страни. Експонацията на България заемаше 280 кв.м, представяща развитието и постиженията на българската геодезическа наука и практика.
· Научна изложба с участие на 5 висши учебни заведения и изследователски института.
· Изложба на книгата с участие на значителен брой издателства.
· Филателна изложба с частната тематична колекция на проф. Марин Андреев (УАСГ). Технически посещения и екскурзии с участието на общо 1965 души. Други прояви:
· Специално за конгреса в София чешкият геодезист Иржи Шимек композира мелодия, добила известност като “Фанфарите на FIG”, която се изпълнява при откриване и закриване на конгресите и други мероприятия на федерацията.
· За конгреса на федерацията в София беше издадена специална пощенска марка.
· За конгреса в София беше изработен и разпространен медальон.
· По инициатива на българското бюро беше изработено знамето на федерацията.
· Международна комисия под председателството на проф.
Пеевски предложи изменения и допълнения на устава на федерацията.
Безспорният успех на конгреса в София се дължи на много фактори, между които успешното ръководене на федерацията от българското бюро, добрата организация и провеждане на конгреса, за която съдействаха редица държавни институции и предприятия, както и над 100 души геодезисти доброволци.
Литература

  1. Кацарски, И. Досегашното бюро на Международната федерация на геодезистите предава ръководството на новото бюро. София, Геодезия, картография, земеустройство, 2,1982, стр. 35-36.
  2. Кацарски, И. Международната федерация на геодезистите и българското участие в нейния живот. Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, Доклади, София, 2005, стр. 589-597.
  3. Кацарски, И. Дейността на проф. Пеевски в Международната федерация на геодезистите. Иван Кацарски на 75 години, Юбилеен сборник. София, ГИС СОФИЯ ЕООД, КАРТОГРАФИЯ ЕООД, 2006, стр.13-23.
  4. Ahrens. H. H. International Federation of Surveyors / F?d?ration Internationale des G?om?tres / Internationale Vereinigung der Vermessungsimgenieure. History / L’Histore / Geschichte (1878-1978). Ottawa, The Canadian Institute of Surveying and Mapping.
  5. Bulletin 32. Sofia, International Federation of Surveyors, 1984.
  6. Changeover of the FIG Bureau from Bulgaria to Canada. Bulletin 35, Ottawa, International Federation of Surveyors, 1985.
  7. Compte Rendu Officiel du Congr?s/Official Report of the Congress/Offizieller Kongressbericht. XVII Congres de la FIG. Sofia, 1983.
  8. Katzarsky, I. Participation of Bulgarian surveyors in the life of FIG. Proceedings. XXIII International FIG Congress, Munich, 2006. (Compact disk).
  9. https://www.fig.net

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us