Геодезия

Министър Петя Аврамова защити геодезистите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова се наложи да защити геодезистите и да припомни членове от Закона за устройство на територията на архитектите и на цялата строителна гилдия.

През септември председателят на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов реагира остро на писмо от Камарата на архитектите в България, от което се оказа, че според зам. председателя на КАБ арх. Петкана Бакалова, геодезистите нямат право да проектират устройствени планове.

КИГ изпрати възраженията си в писма до МРРБ и до инж. Даниел Панов, председател на УС на Национално сдружение на общините в Република България, с копие до арх. Петкана Бакалова, зам. председател на УС на КАБ, до инж. Иван Каралеев Председател на УС на КИИП.

В отговор но КИГ от 20 ноември 2019 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова косвено припомни, че всъщност геодезистите са тези, които проектират устройствените планове, като част от смесените експертни екипи. Аврамова подкрепи становището на зам.-председателя на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) арх. Петър Духлински, че „Съгласно действащата нормативна уредба, архитектът не може да изработва планове за регулация и за вертикално планиране, поради липса на техническа правоспособност. Поради същата причина – липса на техническа правоспособност, инженерите геодезисти, електро, ВиК и т.н. не могат да изработват застроителни планове.“

В отговора си на запитването от КИГ, министър Аврамова припомни още, че „процесът на изработване на устройствени планове има комплексен характер и включва проучвателни и проектантски дейности, осъществявани от мултидисциплинарни екипи, включващи проектанти със съответната техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 от Закона за устройство на територията“.

От МРРБ приложиха становището на арх. Петър Духлински, в което още се казва: „Във връзка с писмото на зам.-председателя на КАБ арх. Бакалова, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 232. ал. 4. т. 1 от ЗУТ, лице, което без да притежава съответната правоспособност, извършва проучвателни и проектни работи се наказва с глоба от 3 000 лв. до 15 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.“

„Геомедия“ публикува дословно и двата отговора.

ДО

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

На Ваш № КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г.

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ

ПО ГЕОДЕЗИЯ

На Ваш № 30/18.09.201 9г.

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На Ваш № И-1355/04.10.2019 г.

КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

На Ваш № 238/16.09.2019 г.

ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

На Ваш № СТ-309-04-465/25.10.2019 г.

Към наши № 92-00-363/26.09.2019 г. и № 90-03-1203/07.10.2019 г.

ОТНОСНО: Правоспособност на проектантите за изработване на устройствени планове

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на Камарата на архитектите в България (КАБ), което е изпратено до кметовете на общини и до Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), в Министерството на регионалното развитие и благоустройството постъпиха писма от КИИП с изх. № КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г., и от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с изх. № И-1355/04.10.2019 г.

В писмото на КИИП се изразява несъгласие с изразеното в писмото на КАБ становище относно проектантската правоспособност при изработване на устройствени планове.

С писмото на НСОРБ се препращат копия от посоченото писмо на КИИП и от писмо с изх. № 30/18.09.2019 г. на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и се иска становище във връзка със създалото се напрежение сред професионалните организации.

С оглед анализиране на нормативната уредба и на установената административна практика е изискано от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и е представено становище с изх. № СТ-309-04-465/25.10.2019 г., в което се потвърждава предходно становище, изразено с писмо с изх. № СТ-309-01-157/19.02.2014 г. на Началника на ДНСК.

Във връзка с изложеното и предвид създалото се напрежение сред професионалните организации, изразявам следното становище:

Писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на КАБ не е постъпвало и не е съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а видно от постъпилите във връзка с него възражения – не е съгласувано и с КИИП, и с КИГ.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа становището на ДНСК, изразено с писмо с изх. № СТ-309-04-465/25.10.2019 г., в което са изложени подробни мотиви относно проектантската правоспособност на физическите лица с различни специалности, изработващи подробни устройствени планове – планове за регулация и планове за застрояване, съобразно нормативните разпоредби, свързани с правоспособността на проектантите.

Процесът на изработване на устройствени планове има комплексен характер и включва проучвателни и проектантски дейности, осъществявани от мултидисциплинарни екипи, включващи проектанти със съответната техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, и притежаващи необходимата проектантска правоспособност, придобита при условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Писмото е подписано от министър Петя Аврамова

ПИСМОТО НА АРХ. ДУХЛИНСКИ

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ НАНКОВ ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(към Ваш № 92-00-363/26.09.2019 г.)

СТАНОВИЩЕ

Относно: Нормативни основания за правоспособността на проектантите на устройствени планове

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ,

В Дирекция за национален строполен контрол (ДИСК), с вх. № СТ-309-12- 374/27.09.2019 г. с постъпило писмо от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и с вх. № СТ-309-13-149/11.10.2019 г. е постъпило писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно нормативните основания за правоспособността на проектантите на устройствени планове, във връзка с писмо изх. № 238/16.09.2019 г. на арх. Петкана Бакалова – зам.- председател на Камара на архитектите в България (КАБ), до кметовете на общини в страната и до КИИП. Към писмото на МРРБ са приложени писмо изх. № 30/18.09.2019 г. на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), адресирано до председателя на Управителния съвет (УС) на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), писмо изх. № И-1355/04.10.2019 г. на НСОРБ до МРРБ и писмо изх. № СТ- 309-01-157/19.02.2014 г. на ДНСК по подобен казус.

ДНСК поддържа становището, изразено с писмо изх. № СТ-309-01- 157 19.02.2014 г. на началника на ДНСК. относно проектантската правоспособност па физическите лица – архитекти и геодезисти, изработващи подробни устройствени планове (ПУП) – планове за регулация (ПP) и планове за застрояване (П3), като във връзка със създалото се напрежение между професионалните организации по повод писмото на арх. Петкана Бакалова, уведомяваме следното:

Съгласно чл. 230. ал. 1 от Закона за устройство па територията (ЗУТ) устройствени планове и техните изменения се изработват от проектанти – физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност, съгласно чл. 229 от ЗУТ и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Съгласно чл. 229. ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ физическите лица могат да извършват проектантски дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен. Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано виеше училище с квалификация ..архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „урбанист“ или „ландшафтен архитект“.

Освен част застроителен план и част регулационен план по чл. 110. ал. 1 от ЗУТ, съгласно разпоредбата па чл. 108. ал. 2 от ЗУТ, подробният устройствен план се придружава oт планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно- транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, кои го се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него. С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците с предвиденото озеленяване и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такива извън уличната регулация. С план-схемите за мрежите и съоръженията па техническата инфраструктура се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията.

Видно от горното, изработването на ПУП следва да се извършва от авторски колектив, включващ както архитект, така и съответните проектанти – инженери по части геодезия, пътно строителство, електро, ВиК и т.н., като всяко едно физическо лице – проектант от членовете на авторския колектив следва да притежава техническа правоспособност за частта, която проектира.

Съгласно действащата нормативна уредба архитектът не може да изработва планове за регулация и за вертикално планиране, поради липса на техническа правоспособност. Поради същата причина – липса на техническа правоспособност, инженерите геодезисти, електро, ВиК и т.н. не могат да изработват застроителни планове.

Във връзка с писмото на зам.-председателя на КАБ арх. Бакалова, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 232. ал. 4. т. 1 от ЗУТ, лице, което без да притежава съответната правоспособност, извършва проучвателни и проектни работи се наказва с глоба от 3 000 лв. до 15 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание.

Писмото е подписано от арх. Петър Духлински

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us