Геодезия

Министерството на инвестиционното проектиране с проекти за 134 млн лв


Министерството на инвестиционното проектиране е дало разрешение за инвестиционни проекти в размер на 134,3 милиона лева за първите си месеци работа. Така започва отчетът на министерството, поместен на новосъздадения сайт https://www.mip.government.bg/.

Успоредно с отчета за извършената дейност, министерството отново ясно определя и няколко свои приоритета – създаването на кадастрални карти, разработването и одобряването на общи устройствени планове, намаляване на регулаторната тежест в инвестиционния процес, модерна жилищна политика и повишаване на качеството на услугите.

Изработването и одобряване на общи устройствени планове ще става на конкурсен принцип, като според експертни критерии ще се определят общините, които ще получат пари. До момента министерството е събрало информация за покритието с общи устройствени планове в страната, както и за нивото на развитие на техническата инфраструктура.

През 2014 г. ще стартира създаването на кадастрална карта за 40 населени места и осем района на столицата. За останалите райони на София вече е изготвена кадастрална карта и предстои покритието на картата да обхване последните осем района на града: Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица.

Сред населените места, включени в кадастралните приоритети за следващата година, са 13 областни центъра като Казанлък, Свиленград, Костинброд, Бяла, Радомир, Аксаково, Брегово, Бяла Слатина и др.

Министерството на инвестиционното проектиране предвиди в бюджета за

2014 г. средства в размер на 10 милиона лева, необходими на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за изпълнение на дейността по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

В следващите 12 месеца ще приключи и работата по създаването на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Трябва да се определят и екологичните граници на зоните от тип „А“ и „Б“, като първоначално ще бъде създадена кадастрална карта на 29 населени места в областите Варна и Бургас.

С подготвяния през последните три месеца проект на ЗИД на ЗКИР, (който вече влезе в пленарна зала на НС), ще се създаде възможност за подобряване реда за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, разширяване съдържанието на кадастралната карта с данни за самостоятелните обекти, разположени в съоръжения на техническата инфраструктура и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, поддържане и финансиране на специализирани карти за устройствено планиране, решаване на процедурни и технически въпроси, свързани с поддържането и предоставянето на данни от кадастралната карта чрез информационната система на кадастъра и др.

Разработен е и проект за „Наредба за създаване, обновяване, поддържане и приемане на цифрова едромащабна топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000″.

За изминалите пет месеца Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е получила 30 хиляди сигнала. Нарушенията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са 47, а издадените 127 наказателни постановления са на обща стойност 271 850 лв.


Четири сериозни заявки

Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов съобщи, че в министерството има декларирани писма за намерения за четири инвестиции в България. Във ведомството е създадена ресорна дирекция, която ще работи по привличането на чуждестранни и български инвестиции. Става дума за производствени проекти.


3D проектиране

Министърът предлага проектирането в строителството да се прави по метода, известен като 3D, който ще намали грешки при строежите с около 20-25 процента. При този метод, освен че се намаляват грешките при проектирането, количествените изчисления са точни, а сроковете за реализация на проектите се съкращават.

Според него при преминаването към този метод проектите няма да се оскъпят. Очаква се до две години проектирането по тези модели да бъде окончателно въведено.


Узаконяване на незаконното строителство

Министър Данов предлага удължаване на срока за деклариране извършено до 25 юли 2003 г.
незаконно строителство. Срокът изтече в края на ноември. Става дума за декларирането на извършеното до 25 юли 2003 г. незаконно строителство.


 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us