Геодезия

МРРБ отговори на предложението на АГФ за промяна на методиката за оценка на търговете

Ето как отговориха от МРРБ на предложената от АГФ методика, документът е подписан от секретаря на МРРБ Веселина Терзийска: 

Съгласно Методиката за оценка, показателите за оценка са ЦП „Ценово предложение“ с тежест 30% и ТП „Техническо предложение“ с тежест 70%. Видно, тежестта на показател „Ценово предложение“ е с повече от 50 % по-ниска от тази на показател „Техническо предложение“, което поставя и изборът на изпълнител в зависимост единствено от техническото му предложение. На практика на първо място би могъл да бъде класиран участник с максимален или достатъчпо висок брой точки по показател ТП, с което да преодолее по-висока предложена цена която ще се оцени с минимален брой точки по показател ЦП. С оглед постигане на оптимално съотношение цена/ качество и избор на реално икономически най-изгодна оферта препоръчително е тежестта на двата показателя в комплексната оценка да се преосмисля като законовият ефект би бил постигнат при залагане на тежест 40 % за показател „Ценово предложение“ и тежест 60 % при показател „Техническо предложение“,

По показател „Ценово предложение“ е разписано, че „ценовото предложение на всеки участник следва да се представи като детайлна копичествено-стойностиа сметка за разходите по всяка отделна дейност и задача, описани в техническото предложение, работната програма и разпределението па ресурсите. Предвид заложеното изискване за подробна разбивка на предложената цена за изпълнение на договора е необходимо да се направи изрично уточнение кои елементи от цената подлежат на оценка – крайната обща сума за изпълнение предмета на договора или общата сума от отделни разходи.

По показател „Техническо предложение“ са разписани три подпоказателя, както следва: А1 „Работна програма и график за изпълнение на поръчката“ е тегловен коефициент в оценката за техническото предложение – 60%; А2 „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“ с тегловен коефициент в оценката за техническото предложение – 30 %; АЗ „Срок за изпълнение на поръчката“ с тегловен коефициент в оценката за техническото предложение – 10 %.

По подпоказател А1 „Работна програма и график за изпълнение на поръчката“ е посочено, че „оценката за графика и работната програма за изпълнение на поръчката (А1) – представлява сбор от присъдените точки по всеки подпоказател.“ Указанието е некоректно, доколкото противоречи на разписаната по-долу скала за оценяване на техническото предложение по подпоказателя. Видно от същата, подпоказателят не съдържа други подпоказатели, подлежащи на отделна оценка, както й за самия подпоказател А1 са разписани твърди стъпки за присъждане на определен брой точки (10 точки, 50 точки, 100 точки) в зависимост от наличието в техническото предложение на определен брой обстоятелства, изчерпателно описани в методиката за оценка. Така например, при предложен от участника в техническото му предложение един елемент от трите разписани в методиката, същият ще получи 10 точки, съответно при два предложени елемента от трите разписани в методиката – 50 точки и при предложение на всичките три елемента – 100 точки. Освен това, следва да се има предвид, че разписаните стъпки са в изключително голям диапазон, което би предопределило и изборът на изпълнител. Необходимо е да се преосмисля доколко с така разписания голям марж се постига обективна оценка за качеството на изпълнението предмета на поръчката.

На следващо място, в подпоказател А1 са налице понятия е общо съдържание като „логичиа последователност“, „необходими ресурси“, „качествено изпълнение,„ обективно “ и т.н. Необходимо е същите допълнително да се дефинират с цел да се минимизира субективният елемент при оценяването и потенциалните участници да имат яснота какво точно следва да оферират.

В допълнение към горното следва да имате предвид, че МРРБ, в частност дирекция „Обществени поръчки“ не би могла да се ангажира със становище по отношение законосъобразността и приложимостта на разписаните елементи от подпоказателя, обуславящи присъждане на съответния брой точки, поради липсата на конкретна техническа спецификация. Последната е необходима с оглед установяване съответствие на разписаната методика със съдържанието на спецификацията, включително и за установяване минимално изискуемото съдържание на техническите предложения. От представения проект на методика не става ясно каква е базовата величина, която прави техническото предложение на участника, отговарящо на минималните изисквания на възложителя, което е и основание за присъждане на минимален брой точки. Неизяснено остава и доколко разписаните елементи за присъждане на съответен брой точки представляват надграждащи техническата спецификация обстоятелства или същите са част от минимално изискуемото съдържание на техническото предложение.

По подпоказател А2 „Организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката“ е посочено, че „оценката за организация на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката (А2) – представлява сбор от присъдените точки по всеки подпоказател“. Указанието е некоректно, доколкото противоречи на разписаната, по- долу скала за оценяване на техническото предложение по подпоказателя. Видно от същата, подпоказателят не съдържа други подпоказатели, подлежащи на отделна оценка, както и за самия подпоказател А2 са разписани твърди стъпки за присъждане на определен брой точки (10 точки, 20 точки, 40 точки, 60 точки, 100 точки) в зависимост от наличието в техническото предложение на определен брой обстоятелства, изчерпателно описани в методиката за оценка. Така например, при предложен от участника в техническото му предложение един елемент от петте разписани в методиката, същият ще получи 10 точки, съответно при два предложени елемента от петте разписани в методиката – 20 точки и т.н. Освен това, следва да се има предвид, че разписаните стъпки за присъждане на максимален брой точки и за присъждане на 60 точки са в изключително голям диапазон, като разликата е 40 точки при заложена разлика в останалите стъпки от 20 точки, което в случая би предопределило и изборът на изпълнител при присъждане на максимален брой точки. Необходимо е да се преосмисля доколко с така разписания голям марж се постига обективна оценка за качеството на изпълнението предмета на поръчката.

На следващо място, в подпоказател А2 са налице Понятия с общо съдържание като „необходимия човешки ресурс“, „качествено изпълнение“, „висока степен“ и т.н. Необходимо е същите допълнително да се дефинират с цел да се минимизира субективният елемент при оценяването и потенциалните участници да имат яснота какво точно следва да оферират.

В допълнение към горното следва да имате предвид, че МРРБ, в частност дирекция „Обществени поръчки“ не би могла да се ангажира със становище по отношение законосъобразността и приложимостта на разписаните елементи по този подпоказател, обуславящи приспадане на съответния брой точки, поради липсата на конкретна техническа спецификация. Както е изложено по-горе, спецификацията е необходима с оглед установяване съответствие на разписаната методика със съдържанието на спецификацията, включително и за установяване минимално изискуемото съдържание на техническите предложения. От представения проект на методика не става ясно и за подпоказател А2 каква е базовата величина, която прави техническото предложение на участника, отговарящо на минималните изисквания на възложителя, което е и основание за присъждане на минимален брой точки. Неизяснено остава и доколко разписаните елементи за присъждане на съответен брой точки представляват надграждащи техническата спецификация обстоятелства или същите са част от мипимално изискуемото съдържание на техническото предложение.

Във връзка с горното се налага изводът, че принципно заложените показатели биха били допустими и законосъобразни при съобразяване с изложените в настоящето писмо констатации. Следва да се има предвид, че всяка една методика следва да съдържа ясно разписани и еднакви за всички участници изисквания по отношение на минимално изискуемото съдържание в съответствие с техническата спецификация на всяка една обществена поръчка. Съответствието с минималните изисквания е основание за допускане на офертата на участника до етап оценка на техническото предложение и присъждане на минимален брой точки, които следва да се съдържат в методиката за оценка като базова стъпка. Същевременно, присъждането на допълнителен брой точки по техническия показател се обуславя от заложени изисквания, които не са част от минималните изисквания за съдържание на техническото предложение, т.е. същите следва да представляват действително надграждане на условията на техническата спецификация.

В заключение, моля да имате предвид, че настоящите констатации имат препоръчителен характер и не освобождават възложителя Агенция по геодезия, картография и кадастър от отговорността му, тъй като тя е пряка последица от законовите норми. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е възложител по смисъла на ЗОП и носи пълната отговорност за законосъобразността на взетите решения по отношение на организирането, възлагането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и за изпълнението на сключените в резултат на същите договори.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us