Геодезия

НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ

Традиционното годишно национално съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), тази година се състоя на 3 юли в Парк Хотел Витоша – София с участието на 30 професионалисти, а основната тема бе „Интегриране на разнородни пространствени данни, базирани на фотограметрични технологии”.

Традиция е някоя от фирмите в страната, които имат за предмет на дейност фотограметрията, да бъде домакин на срещата. Досега тази чест са имали Геопланпроект, ГИС-София, Геокад93, Еуросенс-България, а сега беше Метрисис.

Проф. Пламен Малджански, след като откри съвещанието, направи презентация на тема „Лазерното сканиране – съвременна високотехнологична технология за позиционно определяне на точки”. Бяха разгледани техническите характеристики на специалната апаратура, областите на прилагане и предимствата на технологията.

Проф. Борислав Маринов отправи официално приветствие от името на колегите от УАСГ, а също така направи преглед на съвременните технически средства във фотограметрията, обработването на данните и свързаната с тях нормативна уредба.

Д-р инж. Иван Калчев направи преглед на историята на СГЗБ и представи програмата за дейността на Съюза за периода 2014-2017 г., а също така заяви амбициите на ръководството на СГЗБ да работи за обединяването на геодезическата колегия. „Геодезията в служба на обществото” е мотото, около което се обединява новото ръководство, в състав д-р инж. Иван Калчев, председател; доц. д-р инж. Тодор Костадинов, заместник председател; д-р инж. Кирил Стоянов, заместник председател; инж. Иван Андреев, заместник председател; инж. Иванка Колева, секретар. Презентацията на д-р инж. Калчев продължи с представянето на работния график, бюджета, мерките за организационното укрепване на Съюза, съдържащи предложения, политика в защита на професионалните интереси на геодезистите, както и програмата за научно-техническите мероприятия на СГЗБ за 2014 г.

Инж. Милена Данаилова представи нови технологии за събирани на 3Dпространствени данни. Акцентите в изложението й бяха: 1. Безпилотният летателен апарат SenseFly eBeeRTK за аерофотокартографиране, като подчерта неговите качества, а именно: аерозаснемане с геодезическа точност, правене на собствени въздушни снимки, точни ортомозайки и 3D модели с абсолютна точност до 3 см, без необходимост от наземни орони точки; 2. Безпилотен самолет за земеделски цели SenseFly eBeeAg; 3. Хеликоптер за изпълнение на инженерни задачи Albot X6V2, като бяха посочени неговите приложения: индустриални, за картографиране, при бедствия и кризисни ситуации, за въздушно заснемане, реклама, спорт и околна среда; 4. Мултистанция за широк кръг от приложения LaicaNovas MS50.

Инж. Симеон Кателиев демонстрира методите за извличане на теренни данни от облаци от точки със софтуерни решения на Bentley. Основните теми на презентацията бяха:           Защо използваме облаци от точки;    Облаци от точки с продуктите на Bentley – Bentley Descartes V8i, Bentley Pointools V8i;              Методи за извличане на цифров модел на релефа;         Демонстрация на живо. Презентацията продължи с облаци от точки в инфраструктурата – възможности за по-евтини и по-сигурни измервания – редуциране на времето, цената и риска при полските измервания; 3D визуализация и мониторинг – отпада необходимостта от създаване на цифрови модели; използване на облаци от точки като 3D цифрова основа; реален 3D модел за всеки – намаляване нуждите от полеви операции; по-добро планиране и проектиране. Бяха представен симулации на пътен проекти модернизация на жп гара, както и управление на активи.

Тук е мястото за една реплика. Не ми е известно кой, къде и кога е въвел понятието „облак от точки” (cloud of points, англ.). Това екстравагантно словосъчетание означава всъщност „множество от точки” (set of points, англ.). Не ми е ясно защо някои наши професионалисти не използват понятието „множество от точки”, а го заменят с „облак от точки”.

Васил Василев представи проекта SPATIAL във връзка с техническите аспекти при трансгранични пространствени бази данни.

Инж. Петър Тодоров направи Въведение на нов клас и с ново качество лазерно сканиране с използване на безпилотни аеросистеми: Преносимо по въздуха лазерно сканиране, Мобилно лазерно сканиране, Наземно лазерно сканиране, Индустриално лазерно сканиране. Като качества на системата RIEGL VUX-1 бяха отбелязани следните характеристики: много компактна ( 225х180х125 мм); много лека (прибл. 3,6 кг); високо отношение на повторението на лазерните импулсни – до 550 kHz; бърза сканираща скорост – до 200 scans/sec; точност на измерванията – 10 мм / 5 мм; оперативна височина на полета – повече от 350 м; зрително поле – до 3300; вътрешно складиране на данни – 240 GB SSD; ниска консумация на електричество – 60 W при сканиране. Предимства са високата разделителна способност; високата точност; пулсът с широко оценяване; възможността за радиометрично калибриране; отлично проникване през растителността; точна дигитална височинна карта; подобрен класификационен процес; дистанционен контрол и автономна оперативна способност.

Авторът на настоящата статия ст.н.с. д-р инж. Иван Кацарски представи своите Бележки за първоначалното развитие на фотограметрията, които бяха структурирани в 5 раздела: Първоначалното развитие, Цикли на развитието, Личности и приноси, Фирми и апаратура, Българското участие.

Инж. Валентин Йовев представи, както е обявено в програмата, актуална информация за изработването на ЕТК на България и новостите от Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз. Неговото присъствие предизвика редица въпроси и дискусии, като: форматът за обмен на данни; търговете за кадастралните карти, измененията и допълненията на нормативната уредба във връзка с прилагането на новите летателни средства, които вече са на пазара.

Доц. Петър Пенев информира колегията за включването на България в Групата за наблюдение на Земята (Group of Earth Observation – GEO). GEO групата, която е създадена през 2005 г., има 90 члена и 67 участващи организации. Тя е основана на доброволни начала и цели да се разработи Глобална координирана и устойчива система на системите за наблюдение на Земята (GEOSS) за подобряване вземането на решения в девет обществено полезни области. Членството в групата не изисква финансов принос. Ако България стане член на GEO, това ще доведе до принос за изпълнение на 10-годишния план на GEO; развитие на тясно сътрудничество с различни национални и регионални организации, които се занимават с GEO- наблюдения; разработване на стратегии за мобилизиране на ресурси, обединяващи ключови представителни и други бенефициенти, включително частния сектор; разработване на бизнес модели, които дават възможност на правителството и частния сектор да се развива и поддържа инфраструктура за наблюдение на Земята; интегриране на данни и информация от различни източници с цел навиране и вземане на устойчиви решения на проблемите на околната среда.

Павел Миланов, Надя Цветкова и Васил Василев от Центъра за приложение на спътникови изображения (РЕСАК), Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ), извън обявената програма, представиха Технически аспекти при изграждането на трансгранични пространствени бази данни към Проект MIS-ETC 171 „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България“. Общата стратегия обхваща: управление и комуникация; разработване на обща методология и система за мониторинг за териториално развитие; разработване на общи източници за анализ на териториалното планиране и стратегия; анализ и диагностика на текущата ситуация в трансгранични район; разработване на стратегия за териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България и препоръки за политики; разработване и изпълнение на пилотни проекти в трансграничния район Румъния-България. Териториалният обхват на проекта е площ от 71 900 кв. км (българска част – 32 500 кв. км и румънска част – 39 400 кв. км), което представлява 16 административни области. Общата граница е 619 км, от които 470 км са по р. Дунав. Районите са Mehedinti, Dolj, Olt,Teleorma, Giurgiu, Calaraci, Constanca, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич. Целта на проекта е пълната съвместимост на базата данни; общи спецификации, осигуряващи ефективен трансграничен анализ и докладване; уеб-базирани гео услуги за различни потребители; ефективен набор от пространствени данни за редовен мониторинг на промените, интегриран риск и териториално управление, както и ефективно управление на фондовете но ЕС; достоверна и хармонизирана пространствена база данни като основа за услуги в рамките на водещи програми на ЕС. Основните тематични групи данни се формулират около административно-териториалното устройство – области, общини, землища, населени места; транспортната мрежа – шосейна и железопътна; хидрографията; земното покритие; почвите; защитените територии – вкл. по Натура 2000; статистиката.

В заключение си заслужава да се подчертае похвалната инициатива на секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към СГЗБ всяка година да организира национални съвещания, на които професионалистите представят своите идеи и разискват съществени въпроси от общ интерес. Както до сега и поредното съвещание по фотограметрия бе успешно и резултатно.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us