Геодезия

Намаляване площта и разделяне на имот вследствие попълване на кадастралния план и нанасяне на вярна имотна граница


Въпрос: Съсобственици сме на поземлен имот, който е нанесен в одобрения със заповед от 1984 г. кадастрален план. От общината бяхме уведомени за издадена от кмета заповед за одобряване попълването на кадастралния план и нанасяне на вярна имотна граница на основание § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, с която се засяга нашият имот.

Със заповедта съсобственият ни поземлен имот е разделен на отделни имоти, също така е одобрено нанасянето на вярна имотна граница, която не отговаря на действителните имотни граници, материализирани трайно на място с ограда. Със заповедта част от имота ни е означен като улица без да са извършвани отчуждавания по регулация, с което се намалява площта на съсобствения ни имот. Законосъобразно ли е извършена процедурата по одобряване на изменения в кадастралния план от общинската администрация?

 

Отговор: Основанието за издаване на получената от Вас заповед е § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР към ЗКИР, съгласно която разпоредба кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство, се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по ред, определен с Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление – на кмета на района.

За населеното място, в землището на което попада притежаваният от Вас имот, не са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, поради което процедурата по изменения в кадастралния план следва да се извърши по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР към ЗКИР и § 5 от ПЗР към Наредба № 3 от 28 април 2005 г., където са уредени процедурите по поддържане в актуално състояние на кадастралните планове и регистрите към тях от общинската администрация преди одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри от изпълнителния директор на АГКК.

В случая общинската администрация е отразила настъпили изменения в имота в хипотезата на отстраняване на непълноти и грешки, съгласно чл. 57, т. 3 във връзка с § 5, ал. 1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. За осъществяване на тази процедура, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 59, ал. 1, т. 2 от същата наредба, задължително се извършват геодезически измервания, включително когато данните за имота са получени от графичен план или карта като всички точки от границите на поземления имот и от очертанията на сградите в имота се заснемат и координират и данните се съпоставят. Въз основа на извършените геодезически измервания и предоставените изходни материали и данни се изработва скица-проект за изменение в кадастралния план, която е съгласно изискванията на § 5, ал. 6 от ПЗР към Наредба № 3 от 28 април 2005 г. Съставя се акт за непълноти и грешки от общинската администрация.

Непълнотите и грешките се установяват на място въз основа на скицата-проект и други официални документи и доказателства, представени от заявителя. Скицата-проект е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. Такъв акт не се подписва от пряко заинтересуваните лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници.

От представените документи не се установява тази процедура да е била спазена от общинската администрация. Няма данни да е съставен акт за непълноти и грешки, въпреки че не са налице условията, при които не се подписва такъв от заинтересуваните лица, а именно – при изпълнение на влязло в сила съдебно решение или когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници.

Относно означената в графичната част към заповедта задънена улица (тупик), която попада изцяло върху съсобствения имот, не са извършени законосъобразно процедури по одобряване на ПУП (ПР или ПРЗ) и съответно отчуждаване на част от имота за задоволяване на общински нужди. За изграждането на улица е необходимо да има влязъл в сила подробен устройствен план, съгласно който имотът или част от него е предвиден за изграждане на обект – публична общинска собственост. Дори когато е налице влязъл в сила ПУП, общината може да изкупи имота по пазарни цени, може да извърши замяна с общински имот или вие като собственици да учредите на общината ограничено вещно право. Ако никоя от тези възможности не се осъществи, едва тогава се пристъпва към принудително отчуждаване, съгласно чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост и то след предварително и равностойно парично обезщетение по пазарни цени. Освен това, видно от представените документи, налице е изискването на чл. 14, ал. 4 от ЗУТ за изход към улица, поради което няма нужда от улица-тупик, която да обслужва имота, тъй като от север лицето му е към улица.

В хипотезата на отстраняване на непълноти и грешки, при която е издадена заповедта, незаконосъобразен се явява и начинът, по който съсобственият ви имот е разделен на отделни имоти с отделни планоснимачни номера. Редът за прекратяване на съсобствеността е чрез делба между съсобствениците, която може да е доброволна или съдебна и се извършва съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и Закона за наследството, като съдебната делба се извършва по реда на част ІІІ, глава ХХІХ от Гражданския процесуален кодекс. След извършването на делба може да се процедира изменение в кадастралния план на основание чл. 57, т. 1 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. във връзка с § 5, ал. 1 от същата наредба.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us