Геодезия

Открито производство по създаване на КККР за имоти на НК „ЖИ“

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София.

Границите на района, за който се създават кадастрална карта и кадастрални регистри, са в съответствие с границите от парцеларните планове на гарите и железопътното трасе, върху които са нанесени границите на отчуждението или нормативно определените изисквания съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт и чл. 56 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

КККР ще бъдат изработени от „Гео – Чонов“ ООД. В срок от 30 дни от обнародването на заповедта в днешния брой 15 от 2017 г. на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района в съответствие с актовете за собственост.

Графикът за изпълнение ще бъде обявен в в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, съответните общини и кметство с. Петърч.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us