Геодезия

Непълнота в кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

Въпрос: Собственик съм на апартамент в гр. София, ж. к.”Люлин”. Сключил съм предварителен договор за продажба на имота. При подготовка на документите за сделката нотариусът ми каза, че трябва да представя схема на апартамента, издадена от Агенцията по кадастъра. При подаване на молба за такава схема от Агенцията ми отговориха, че не могат да ми издадат, защото сградата и поземленият имот, в който е изградена сградата, не са нанесени в кадастралната карта. Какво трябва да направя, за да получа схема за апартамента?

Отговор: На територията на Столична община за части от район „Люлин” и район „Младост” от месец май 2009 г. влезе в сила кадастрална карта, одобрена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Това означава, че съответните общински технически служби спират да издават скици за поземлени имоти, като такива скици се издават от Службата за гр. София на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Също така, за да се извърши сделка със самостоятелен обект в сграда, на нотариуса трябва да се представи схема на самостоятелния обект, издадена от същата Служба, в която схема да е посочен и идентификаторът на обекта. Схемите на самостоятелните обекти са част от кадастралната карта и би следвало да са създадени и одобрени с нея. На практика обаче често се оказва, че новопостроени сгради, които са изграждани по време на създаване и процедиране на кадастралната карта, не са нанесени в нея, и съответно не съществуват схеми на самостоятелните обекти в тези сгради.

За да бъде одобрена и издадена схема на самостоятелен обект от Агенцията, на първо място, трябва да се провери дали поземленият имот и сградата са нанесени в кадастралната карта. Това е така, защото на всеки обект на кадастъра се дава уникален номер-идентификатор, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно на територията на страната. Идентификаторът се състои от пет цифрови полета, подредени по йерархични нива в низходящ ред – землище, кадастрален район, поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда. В случай че сградата и поземленият имот не са нанесени в кадастралната карта, това представлява непълнота на картата и трябва да се проведе процедура по отстраняването й.

Редът за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта е регламентиран в глава VІ на Закона за кадастъра и имотния регистър и в глава VІ на Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заинтересуваното лице трябва да възложи на правоспособно лице по ЗКИР заснемане на поземления имот и на изградената в него сграда, изработване на схемата на апартамента и изготвяне на проект за изменение на кадастъра. Проектът и схемата на самостоятелния обект се внася в Агенцията. В случай че в одобрената кадастрална карта не е нанесен урегулиран поземлен имот (в общия случай с уредени сметки по регулация за придаваеми части) с граници от регулационния план, а са нанесени имотите, от които е образуван урегулираният поземлен имот, актът за непълноти и грешки в кадастъра трябва да се обяви на съседите-собственици на имотите, върху които стъпва новият поземлен имот. За одобряване на изменението на кадастъра- нанасяне на поземления имот, се издава заповед на началника на съответната Служба по кадастъра, която трябва да се обяви на заинтересуваните съседи, а и на собствениците на поземления имот и подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административния съд. След като влезе в сила заповедта, може да бъде издадена схема на самостоятелния обект.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us