Геодезия

Обезщетение при явна фактическа грешка

 

 Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“. Сферата й на работа е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg.

 

Представлява ли обезщетяването на собствениците при констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта част от фактическия състав при издаване на заповедта за изменение на  кадастралната карта и кадастралните регистри?

Съгласно §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър „явна фактическа грешка“ е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 /при създаване на кадастралната карта/, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31.

При констатиране на явна фактическа грешка в кадастралната карта, се провежда процедура по изменение на кадастралната карта. Измененията в КККР се извършват по заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община. Когато явната фактическа грешка засяга повече от 50 броя поземлени имота, изменението може да се иска и от кмета на общината.

Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на КККР, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице. Обхватът на проекта включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка. АГКК изпраща проекта за изменение на КККР  на директора на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща проекта с мотивирано становище.

Измененията в КККР се извършват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота и със заповед на изпълнителния директор на АГКК, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота. За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд заповедта, придружена от скицата-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-проект за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Заповедта с предмет на изменение до 50 поземлени имота се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота. Заповедта с предмет на изменение над 50 поземлени имота се съобщава в „Държавен вестник“ и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й пред административния съд по местонахождение на имота.

При издаване на заповедта за изменение на КККР поради наличие на явна фактическа грешка администрацията на АГКК е дължна да изпрати проекта за изменение на КККР на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно реда за обезщетяване на засегнатите собственици. Това съгласуване с комепетентния орган има характер на предварително информиране за наличие на основание за обезщетение и не се отразява на окончателния  административен акт за отстраняване на явна фактическа грешка. Поради това при оспорване по съдебен ред на законосъобразността на заповедта за отстраняване на ЯФГ търсенето на обезщетение от засегнатите собственици е недопустимо. Правото на получаване на обезщетение е неотносимо към правния спор по отстраняване на ЯФГ, в който предмет на разглеждане е дали са били налице предпоставките за изменение на КККР на основание ЯФГ и допусната ли е такава при изработване на КК.

Според чл. 53б, ал. 6 от ЗКИР за обезщетяване на засегнатите собственици заповедта, придружена от скица – проект, се изпраща на Общинската служба по Земеделие, като скицата – проект за отстраняване на ЯФГ съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение. Следователно текстът на чл. 53б от ЗКИР предвижда ред за обезщетяване, който следва хронологично във времето издаването на самата заповед за изменение на КК на основание ЯФГ, като първо се издава заповедта и след това се изпълнява процедурата по обезщетение. 

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us