Геодезия

Обявен е прием на докторанти в МГУ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 341 Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в професионално направление „5.7. Архитектура, строителство и геодезия“, както следва:

  • Маркшайдерство – 1 бр., редовно
  • Обща, висша и приложна геодезия – 1 бр., редовно.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на съобщението в брой 59 на „Държавен вестник“ от 17.07.2018 г.

За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us