Геодезия

Одобрен кадастър на наурбанизирани територии в област Търговище

В брой 41 от 23.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряването на кадастралните карти и кадастралните регистри за неубранизираните територии на землищата на с. Изворово, с. Поройно, с. Пиринец, с. Глашатай, с. Надарево, с. Острец, с. Певец, с. Съединение, с. Ловец, с. Осен, с. Баячево, с. Пробуда, с. Пресяк и с. Алваново, област Търговище.

Заповедите са съставени на основание § 33, ал. 2 от ПЗРЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) и влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой на „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us