Геодезия

Одобрен кадастър в община Елин Пелин

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията в строителен полигон „Верила“, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us