Геодезия

Одобрен кадастър за столичния район „Слатина“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за столичния район „Слатина“ (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди № 300-5-9 от 16.12.2002 г., № РД-18-41 от 8.05.2009 г., № РД-18-65 от 8.11.2010 г., № РД-18-85 от 26.11.2015 г.на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър).

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 31.05.2016 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта ще се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

На основание чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us