Геодезия

Одобряване или изменение на кадастралната карта


Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

 

 

Настоящото изложение изследва хипотезата на отмяна със съдебно решение на одобрена кадастрална карта в обхват на определени имоти и като следствие изследва дали за нанасяне на имотите в кадастралната карта трябва да бъде издадена заповед за одобряване на картата или заповед за изменението й. Поставеният въпрос има съществено значение, тъй като в двата случая административните процедури и административните органи са различни.

Няма обширна съдебна практика по казуса. В съдебно решение №170 от 26.09.2008 г. на Административен съд – Смолян по административно дело №43/2008 г. се приема, че в този случай следва да бъде издадена заповед за одобряване на КККР, а не за изменение, тъй като няма одобрени „първоначални“  такива. Като следствие от това разсъждение се приема, че компетентният административен орган е само изпълнителният директор на АГКК и такава заповед не може да бъде издадена от съответния началник на СГКК, тъй като в глава V от ЗКИР- „Създаване на КККР“ не е предвидена възможност за делегация на правомощия. Делегация на правомощия има само в глава VІ ЗКИР- „Поддържане в актуално състояние на КККР“. Това решение е потвърдено със съдебно решение №8080/18.06.2009 г. на Върховния административен съд по административно дело №227/2009 г., ІІ отделение. ВАС приема, че  индивидуалният административен акт не изменя влязъл в сила кадастър, а одобрява нов такъв при отменен първоначално одобрен.

По мое мнение отмяната на кадастралната карта в обхват на един или повече имоти не променя факта, че за територията е налице одобрена кадастрална карта. Кадастралната карта по смисъла на ЗКИР не представлява и не съдържа само границите на имотите. С одобряване на кадастралната карта се създава също така и кадастралният район, приемат се и точките от геодезическата основа – т.е. за конкретните имоти и по-точно – за територията, в която се намират, кадастралната карта съдържа много и различни данни, които нито са предмет на съдебен спор, нито съответно са отменени със съдебното решение. Поради това след одобряване на кадастрална карта в обхват на определена територия всички административни актове представляват актове с предмет изменение на тази кадастрална карта чрез нанасяне на различни кадастрални данни за определени имоти.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us