Геодезия

ОПИТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МРЕЖОВО – ЦЕНТРИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГИС „ОПЕРАТОР”

Инж. Роман Демиденко (Конструкторско бюро „Панорама“, Москва, Русия),

Д-р инж. Ангел Ангелов (Геодетект ЕООД)

 

ГИС „Оператор“ е преназначена за решаване на широк кръг задачи в областта на топогеодезическото и геоинформационното осигуряване на силовите ведомства.

В състава на ГИС влизат различни разчетни задачи за инженерно осигуряване на войските, ликвидиране на извънредни ситуации, организация на въздушно и радиолокационно разузнаване, подготовка на командно-щабни документи и др.

Съвместно с програмата ГИС Сървър, комплект сервизни програми и външни устройства, ГИС „Оператор“ осигурява работа в мрежово-центрична система за управление и обмен на данни.

Концепцията за мрежово-центрично управление на войските предвижда увеличаване боевата мощ на групировката обединени сили чрез образуване на информационно-комуникационна мрежа. Тази мрежа обединява източниците от разузнаването, органите за управление и средствата за унищожаване, което осигурява на участниците в операциите достоверна и пълна информация за обстановката в режим на реално време.

 

mr1ejovo-centrichna1.jpg
фиг. 1

 

Важно условие за функционирането на всяка система за управление е наличието на обратна връзка с обектите на управление. Системата за управление трябва да съдържа оперативни данни за собствените войски, за противника, за състоянието на местността, климатичните условия и др. (фиг. 1).

ГИС с военно предназначение „Оператор“, разработена в Конструкторско бюро (КБ) „Панорама“, е специализирано приложение, което в състава на глобалната мрежово-центрична система на управление осигурява обработката на данни от различни източници (фиг. 2).

 

mr2ejovo-centrichna_2.jpg
фиг. 2

 

Глобалната информационна система може да бъде представена като съвкупност от териториално – разпределени възли. Възлите трябва да имат канали за връзка помежду си. За реализация на разпределена ГИС в състава на всеки възел е необходимо да се установи ГИС Сървър на платформа Windows, Linux или Solaris на процесори с 32 или 64-битова архитектура. Програмата ГИС Сървър осигурява връзка между възлите за обмен на зашифровани пространствени данни. Всеки възел едновременно може да влиза в качеството на клиент и на сървър. Данните се кешират във възлите, което съществено съкращава обема на предаваемата информация. Пространствените данни могат да бъдат разпределени по различни възли с дублиране, което осигурява устойчиво функциониране при излизане от строя на отделни възли и повишава скоростта на предаване на данните чрез използване на различни канали.

Обменът на данните между териториално-разпределените възли се автоматизира за сметка на използване на web-сървиси, които предават данни по единни стандартни протоколи TCP/IP.

Цифровите данни в ГИС „Оператор“ могат да бъдат представени във вид на двумерни карти или триизмерни модели на местността (фиг. 3).

 

mr3ejovo-centrichna_3.jpg
фиг. 3

 

 

За построяване на триизмерните модели е създадена библиотека с 3D – модели на знаците на оперативно-тактическата обстановка, която може да се използва при планиране на операциите. Библиотеката позволява нагледно да се изобразят основните типове и модификация на техниката, с която са въоръжени подразделенията. Това дава възможност за по-ефективно планиране и използване на бойната техника (фиг. 4 и фиг. 5).

 

mr4ejovo-centrichna_4.jpg
фиг. 4
mr5ejovo-centrichna_5.jpg
фиг. 5

 

За изобразяване на оперативната обстановка върху картата се използва технологията „умни знаци“, осигуряваща автоматично изменение на условните знаци при промяна на различните свойства на обектите, което съкращава времето за оценка на обстановката и вземането на решения. За обозначаване на собствените войски, войските на противника, съюзниците и неутралните сили се използва единен класификатор. Обозначаване принадлежността на обекта, състоянието и състава на въоръжението се указват чрез неговите свойства (семантика) и автоматично се отчитат в условния знак.

Програмното осигуряване е сертифицирано в системата за защита на информацията в Руската федерация (РФ).

След извършени изпитания от държавните органи и със заповед на министъра на отбраната системата е приета за използване във Въоръжените сили на Руската федерация.

ГИС „Оператор“ се използва при провеждането на международни командно-щабни учения и тренировки на Въоръжените сили на РФ, Беларус, Казахстан, Армения, Украйна и други страни.

През септември 2012 г. в Армения се проведе учение „Взаимодействие 2012″ на силите за оперативно реагиране на държавите членки на Организацията на договора за колективна безопасност, представители на Международния комитет на Червения кръст, наблюдатели от ООН и др. По време на учението в реална обстановка бе демонстрирана работата на мрежово – центричната система за управление с използването на ГИС „Оператор“ за решаване на следните задачи: формиране на единна база геопространствени данни; авторизирано включване към ГИС Сървър с работните места на длъжностните лица; включване на работни карти, нанасяне и съпровождане на оперативната обстановка; създаване на 3D модели; решаване на приложни задачи (разчети по карта, работа с граф на пътната мрежа, построяване на зони на видимост и др.).

В базата на един от армейските корпуси в Украйна се проведоха научноизследователски учения „Перспектива 2012″. В хода на подготовката за ученията са инсталирани ГИС Сървър, ГИС „Карта 2011″ и ГИС „Оператор“. С офицерите от щаба на армейския корпус и частите са проведени занятия на теми: „Основни направления за използване на геоинформационни технологии и данни от дистанционни изследвания на Въоръжените сили на Украйна“, „Създаване на ситуационни центрове“ и „Обемно моделиране на местността и оперативната обстановка“ със средствата на ГИС „Оператор“.

По време на научно-техническия форум „Интелектуална отбрана“, състоял се през януари 2013 г. в Украйна са представени резултатите от работата по създаване на 3D-карти на оперативно-тактическата обстановка на основата на цифрови топографски карти във формат SXF, матрици на височините на релефа на местността, данни от космически снимки, фотографии и библиотека от 3D-модели на бойната техника.

Военната академия на Република Беларус съвместно с фирма „Белфортекс“ разработват комплекс със специално програмно осигуряване с използване на ГИС „Оператор“ (фиг. 6). Комплексът включва: моделиране и подпомагане вземането на решения за военно-въздушните сили и войските на противовъздушна отбрана; подпомагане на вземането на решения за органите на граничните служби; поддържане на вземането на решения от командира; програмно осигуряване за решаване на задачи по оптимизация движението на транспорта.

 

mr6ejovo-centrichna_6.jpg
фиг. 6

 

През декември 2012 г. в Общовойсковата академия на Въоръжените сили на Руската федерация на министъра на отбраната са показани програмните комплекси, разработени на базата на ГИС „Оператор“ и ГИС „Карта 2011″. Комплексите отработват специални задачи, изпълнявани от сухопътните войски на въоръжените сили на Русия при подготовката и воденето на бойни действия.

 

mr7ejovo-centrichna_7.jpg
фиг. 7
mr8ejovo-centrichna_8.jpg
фиг. 8

 Специалното програмно осигуряване ГИС „Оператор“ се използва и в подразделенията на Министерството на извънредните ситуации в Руската федерация (фиг. 7 и фиг. 8). Широката функционалност на системата позволява да се прогнозират последствията от аварии и стихийни бедствия на основата на сведенията за: релефа, застрояването на местността, обема на замърсяващите вещества, климатичните и метеорологичните условия и др. (фиг. 9 и фиг. 10).

 

mr9ejovo-centrichna_9.jpg
фиг. 9
mr10ejovo-centrichna_10.jpg
фиг. 10

 По такъв начин комплекта от програми, разработен в КБ „Панорама“, позволява да се организират топогеодезическо и геоинформационно осигуряване на основата на мрежово – центрична технология в перспективните автоматизирани системи и средства за управление в силовите ведомства.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us