Геодезия

Оспорване по административен и съдебен ред на отказ за издаване на скица


Емилия Ангелова е била юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. работи като главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР“, както е и в работните групи по изменение на ЗКИР и създаване на подзаконовите нормативни актове. Правен консултант е на АГКК.

 

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

Скица за поземлен имот представлява извадка – копие от план или карта и по характера си е официален удостоверителен документ. В съдебната практика на административните съдилища, както и в правната теория не е еднозначен отговорът на въпроса издаването на скица дали представлява административна услуга  по смисъла на §1, т. 2 от Закона за администрацията (ЗА), или представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Понятието административна услуга е определено в няколко точки на §1, т. 2 от ЗА. Съгласно буква „а“ административна услуга е „издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение“, а буква „б“ предвижда, че услуга е „издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения“. Някои съдилища квалифицират издаването на скица като административна услуга по §1, т. 2, б.“а“, а други- по буква „б“. От друга страна, други съдилища квалифицират издаването на скица като индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 3 АПК – „волеизявление за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения“. По наше мнение очевидно между ЗА и АПК няма покритие по поставените въпроси, но предвид ясната дефиниция на понятието индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 1 АПК – волеизявление на административен орган, с което се създават права или задължения, или се засягат законни интереси и свободи на граждани или организации, издаването на скица не представлява административна услуга нито по б.“а“, нито по  б.“б“ на §1, т. 2 от ЗА, тъй като скицата не е индивидуален административен акт, а е удостоверителен документ. В този смисъл издаването (волеизявлението за издаване) на скица, респективно отказът от издаването й представлява индивидуален административен акт по чл. 21, ал. 3 АПК.

Скицата съдържа данни относно местоположението, границите, предназначение на поземления имот, данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права, които се извличат от конкретния план и регистър към него. В случай  че заявителят твърди, че  определени данни в скицата не отговарят на действителното положение по план и регистър  (например отразяват граница по невлязъл в сила или отменен план) и по същество оспорва материалната доказателствена сила на документа, то  съгласно нормата на чл. 81, ал. 2 от АПК заявителят може да защити правата си само по административен, но не и по съдебен ред- в този смисъл са напр. съдебните решения на различни състави на Върховния административен съд по адм. д. №13498/2009 г., адм. д. №16281/2010 г., адм. д. №6621/2012 г., адм. д. №16552/2009 г., съгласно които съдържанието на скицата може да бъде оспорено пред висшестоящия административен орган на издателя. Произнасянето на съответния висшестоящия административен орган при оспорено съдържание на скицата като документ не подлежи на последващ съдебен контрол. В случай че заявителят не е доволен от съдържащите се в скицата данни за недвижимия имот – напр. нанесените граници, може да поиска по реда за изменение на съответния план отразяване на действителното правно положение.

Висшестоящ административен орган на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, който по силата на чл. 15, ал. 3, т. 9 от Устройствения правилник на АГКК е органът, който издава скици от одобрената кадастрална карта, е Изпълнителният директор на Агенцията.

За територии на общини с неодобрена кадастрална карта  съгласно §4, ал. 1, т. 1 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър скици се издават по „досегашния ред“, като за урбанизирана територия това е редът на отменения Закон за териториално и селищно устройство – съответно скиците се издават от общината, респективно от административният орган, който прави волеизявлението за издаване на скица, е кметът. Висшестоящ административен орган на кмета на район за градовете с районно деление (София, Варна и Пловдив) е кметът на общината – чл. 93, ал. 2 АПК. Висшестоящ административен орган на кмета на община е областният управител – чл. 93, ал. 4 АПК (в този смисъл е напр. Определение по адм. д. №6621/2012 г., ВАС) и съдържанието на издадена скица от кмета на община може да бъде оспорено пред областния управител.

Волеизявлението на административния орган, с което се отказва издаване на скица, подлежи на оспорване пред административния съд. Има разнообразна съдебна практика по въпроса относно правния интерес и определяне на заинтересуваните страни, които могат да искат да им бъде издадена скица за определен недвижим имот, и по-точно при какви случаи скица може да бъде издавана и на несобственик. Така например в поредица решения на състав на ІV отделение на ВАС – по адм. д. №9599/2008 г., адм. д. №16443/2010 г., адм. д. №6810/2011 г. се прави изводът, че след като образецът на скица към Приложение №12 на Наредба №3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е предвидено да съдържа данни за собственика и документите за собственост, то правен интерес от издаване на скица има само собственикът на имота, респективно носителят на ограничени вещни права – предмет на тези съдебни решения е разглеждане на отказ на кмета на общината да издаде скица в процедура по обстоятелствена проверка.  Други състави на същото ІV отделение на ВАС не споделят  това правно решение. Така напр. в решенията по адм. д. №2128/2011 г., адм. д. №8911/2010 г., адм. д. №7750/2012 г., адм. д. №4521/2011 г. при искане за издаване на скица от несобственик за извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на право на собственост по давност върху недвижим имот, попадащ в територия по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ съдът приема, че е незаконосъобразен отказът на общинската администрация за издаване на скица, тъй като: извън компетентостта на общинската администрация е да преценява наличието или липсата на предпоставките за признаване правото на собственост върху имот въз основа на придобивна давност или въз основа на основанията по §4 ЗСПЗЗ; възникването или не на право на собственост по давност или друго основание следва да се установи и прецени от нотариуса в хода на охранителното нотариално производство  по чл. 587  ГПК, необходима предпоставка за което обаче се явява издаване на скица за имота; независимо от обстоятелството, че за територията може да не е наличен одобрен план по §4 ЗСПЗЗ, скица следва да бъде издадена от предходен действащ план; дори административният орган да разполага с данни за конкуренция на права върху имота, то той е длъжен да издаде искания удостоверителен документ, тъй като обратното би изначавало намеса в равнопоставени гражданскоправни отношения и разрешаване спорове за собственост, каквито правомощия общинската администрация няма по закон. В заключение искаме да отбележим, че напълно споделяме разсъжденията на ВАС по този въпрос.

Автор

Super User
От категорията
 • Археолози като геодезисти в Петра
  Археолози като геодезисти в Петра

  Археолозите в Петра, Йордания са използвали приложението PIX4Dcatch в изследване, целящо да проучи и запише подробности за световноизвестния набатейски обект. Благодарение на уникалното сътрудничество между

 • ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад
  ГЕОДЕЗИЯ И ВОДОПАДИ: Мечкулският водопад

  На 8 септември 2023 г., по инициатива на планинския водач на „Планинария“ и автор на книгата „Българските планини“ – Момчил Цветанов, беше направено официално измерване

 • Книга за моделиране на дигитални двойници
  Книга за моделиране на дигитални двойници

  Издателство Whittles Publishing публикува нова книга, озаглавена „3D/4D моделиране на градове – от сензорите до приложения“. Този изчерпателен ресурс е предназначен за напреднали студенти, докторанти,

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us