Геодезия

Открити са производства по създаване на кадастър

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Каруел“ ООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, Община Плевен и съответните кметства.

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизиранитетеритории в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция Аргус“ ООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, Община „Родопи“ и съответните кметства.

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец и бившите села Рудник и Черно море (квартали на гр. Бургас). Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – Илиян Тодоров“. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, Община Бургас и съответните кметства.

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизиранитетеритории в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ГБС – Имоти“ АД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Община Самоков и съответните кметства.

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизиранитетеритории в землищата на с. Белчин, с. Клисура, с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, община Самоков, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ГБС – Имоти“ АД. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, Община Самоков и съответните кметства.

В срок до 30 дни собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на териториите на съответните райони, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us