Геодезия

Открито е производство по създаване на КККР в общините Ботевград и Петрич

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК  на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на:

  • с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Правоспособното лице, което ще изработи КККР е „Геоцвет“ ЕООД
  • с. Беласица, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ и с. Самуилова крепост, с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, с. Струмешница, с. Яворница, община Петрич, област Благоевград. Правоспособното лице, което ще изработи КККР е „Геокад – 93“ ЕООД.

Графиците за извършване на дейностите следва да се обявят съответно в СГКК – Софийска област и СГКК – Благоевград, общините и съответните кметства.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в днешния брой 28 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us