Геодезия

ПО-ИНТЕРЕСНИ МОМЕНТИ ОТ ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА FIG – МАЙ 2009 Г., ЕЙЛАТ, ИЗРАЕЛ


Мария Сотирова, секретар на КИГ

 

В началото на месец май в израелския град Ейлат се проведе 32-ата Генерална асамблея на Международната федерация на геодезистите (FIG). На нея участва и българска делегация от Камарата на инженерите по геодезия.

Срещата беше в рамките на работната седмица на федерацията, проведена под надслова  „Ключовата роля на геодезистите в ускореното развитие”.

 Няколко бяха ключовите решения, взети по време на асамблеята.

 

Членство

 

Генерална асамблея на FIG прие за пълноправни членки една нова организация, три корпоративни и шест академични организации. Освен това бе възстановено членството на една организация от Непал. Поради неплатени членски вноски от редиците на FIG бяха изключени две корпоративни и седем академични членки. По предложение на Канадския институт по геоматика Кен Алред бе избран за почетен член на FIG, а за председател на Комисия  8 – Пространствено планиране и развитие – бе избран Вафура Набутола от Кения. Асамблеята не получи предложение за председател на Комисия 10 – Икономика и управление на строителството. Ако това статукво се запази до следващата Генерална асамблея на FIG, комисията ще се присъедини към някоя или някои други.

Съобразявайки се с някои от най-малките и най-големите членуващи организации, Съветът и Генералната асамблея приеха някои промени в размерите на членския внос за следващите три години. В резултат на тях членският внос ще се определя по следния начин:

Година

Основна такса

Минимална такса

Максимална такса

2009

4,18€ за всеки член (до 4000членове). Членуващите организации от страни с икономика с ниски приходи според критериите на Световната банка ще плащат по 2,09€ за всеки член до 4000.

200 €

136% от таксата, избрана за организации с над 4000 членове

2010

4,18€ за всеки член (до 4000 членове). Членуващите организации от страни с икономика с ниски приходи според критериите на Световната банка ще плащат 2,05€ за всеки член до 5500.

За 20 членове или 50€ (което е по-голямо)

5500 членове (22290 €)

2011

4,30€ за всеки член (до 4 000члена). Членуващите организации от страни с икономика с ниски приходи според критериите на Световната банка ще плащат 2,15€ за всеки член до 5500.

20 членове или 50€ (което е по-голямо)

5500 членове (22290 €)

Работни цели

 

Обосновката на вече приетите на предишни срещи цели и работните графици за постигането им бяха представени на вниманието на Генералната асамблея. Те са по темите „Развитие на институциите и организациите”, председателствана от Иън Гринуей, и „Създаване на глобални методи за регистриране в райони със слаба досегашна имотна регистрация”, председателствана от Пол ван дер Молен.

Освен досега съществуващите, Генералната асамблея набеляза две нови цели, които бяха определени така: „Обществата с права върху териториите” и „Африка”

 

Мрежата на младите геодезисти

 

Работната група на младите геодезисти към Комисия 1 претърпя добро развитие и постигна отлични резултати при разработването на териториалната програма за студенти и млади геодезисти по време на Работната седмица на FIG в Стокхолм през юни 2008 г. На срещата беше предложено някои от техните дейности да бъдат включени като постоянни компоненти на бъдещите събития на FIG. През февруари 2009 г. Съветът реши да даде по-видима позиция на Работната група на младите геодезисти в дневния ред на FIG и поради това основа „Мрежата на младите геодезисти”. Мрежата ще даде повече независимост на групата, а и запазва характера им на участник в различните Комисии. Официално „Мрежата” ще се запази като работна група към Комисия 1 в същия вид както до сега. Съветът е в течение, че за да се установи и развие работата на „Мрежата на младите геодезисти” на по-професионално и стабилно ниво, ще е нужна известна финансова подкрепа. Това от части може да бъде уредено чрез предложените специални резерви в бюджета, но също така е важно членуващите организации да осъзнаят своята роля и отговорност към този почин.

На Работната седмица на FIG в Ейлат бе прието основаването на тази мрежа, както и нейният работен план за 2010 г.

 

Промяна във вътрешните правила на FIG 

 

Генералната асамблея на FIG рецензира Устава на FIG и вътрешните правила в Стокхолм през юни 2008 г. След срещата, геодезисти от Швейцария изпратиха писмо на Съвета с две предложения за промяна във вътрешните правила на FIG, свързани с номинациите за избори. На 32-ата Генерална асамблея единодушно бяха приети следните промени във вътрешните правила:

1)     Въведено е ново правило 9.4 ”Едно лице не може да бъде номинирано за избиране на повече от една позиция на никоя Генерална асамблея.”

2)     Към вътрешно правило 11.4 е добавен текстът: „За всеки 4-годишен мандат, всяка членуваща организация може на предложи едно лице за поста председател на комисия.”

3)     Аналогичен текст е добавен към правило 11.8: „За всеки 4-годишен мандат, всяка членуваща организация може на предложи едно лице за поста кандидат за председател на комисия”.

 

Бюджетът на FIG 

 

На срещата бяха обсъдени и счетоводни въпроси – беше отчетена финансовата година 2008 г. и перспективите през 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

Заместник-председателят Йън Гринуей и главният управител Джон Нийл представиха доклад по финансовите въпроси, който засегна основно следните теми:

Федерацията е постигнала излишък от €28029 през 2008 г. и е натрупала резерв от €503 453 в края на годината. Приходите от членски внос за тази година възлизат на €85000.

В отговор на повдигнатите питания за прозрачността на счетоводните операции на организацията, Съветът въведе нов формат на представяне на счетоводната информация пред своите членове, която ще бъде отразена при отчитането на 2008 г. и последващите години. Различията се основават главно на представяне на общите разходи вместо остойностяване на отделните дейности. Основните точки в този формат са:

Заплатените членски вноски са ясно показани в отделна категория – неплатените дългове са записани срещу тях вместо в друга категория;

Банковите вложения и лихвите по тях продължават да се показват поотделно;

Разходите за „Офис и Съвет” са разделени на три нови категории – администрация, реклама и публикации и управленски  разходи;

„Администрацията” е класифицирана по смислови подразделения – Офис разходи (заплати на персонала, наем и разходи за консумативи) и Външни разходи (счетоводство, одити (ревизии и финансови оценки);

Рекламата и публикациите са обединени

Финансиране на комисиите

Съпоставяне между постоянните приходи и постоянните разходи- основен показател за финансовата стабилност на федерацията;

Реализираните дейности показват нетните резултати;

Федерацията започна 2000 г. без резерви. В края на 2008 г., резервите са на стойност €500 000. Съветът изложи дефинициите си за „финансовата ситуация”, която може да се компенсира от основния резерв и разграничи специалния резерв, предназначен за дейности по развитието. Освен това представи избрания от тях модел на управление на резерва до настъпването на „финансова ситуация”, който най-общо представлява ниско рисково депозиране в еврова сметка в датска банка.

Пред Генералната асамблея бе представен и доклад на независими оценители, според който годишният финансов доклад представя истинно и реалистично финансово състояние на Федерацията и Фондацията на FIG.

Доклади на Комисиите

Всички комисии изнесоха доклади за дейността си през изминалата година. В рамките на работната седмица те проведоха срещи, на които беше представена работата им, както и предстоящите дейности към изпълняване на работните им планове.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us