Геодезия

По-лесно подновяване на членство и твърда цена за удостоверенията след курсове решиха на заседание на УС на КИГ

Предложените промени в ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП от председателя на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС бяха обсъдени на заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) на 29.11.2019 г. в Хисаря.

На заседанието освен председателят на УС инж. Златан Златанов, председателят на Контролния съвет инж. Милен Димиев и председателят на Комисията по професионална етика инж. Веселин Монов, присъстваха още представители на УС на КИГ.

Събранието гласува отпадане на следните документи при подновяване на членство и правоспособност за съответната година: заявление за продължаване на членство и правоспособност, декларация за съгласие за обработка на лични данни, копие от застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ при подновяване на членство и правоспособност в КИГ. Така от 2020 г. е достатъчно единствено да се плати съответната такса.

КИГ е необходимо да се съобрази с изискванията на Общия регламент, относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), защото попада в групата на „Публични органи или структури“ (чл.37, т.1, т.а), за които е задължително да имат длъжностно лице по защита на личните данни. Беше предложено в длъжностната характеристика на техническия секретар на КИГ да се впише и това задължение.

Беше обсъдено дали е необходима работна група за предложение за промени в Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., ЗУТ, ЗГК и ЗКАИИП и от колко човека да се състои. Зам.-министърът на регионалното развитие инж. Валентин Йовев е обещал да съдейства в кореспонденцията с Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. От своя страна от АГКК също са поели ангажимент, че ще се включат в обсъждането на всички въпроси, засягащи гилдията. Инж. Атанас Иванов предложи да се изпрати запитване до всички членове на КИГ, които да предложат промени в нормативната уредба, след това УС да ги разгледа, да се съгласуват с юристи и да се внесат за разглеждане на следващото Общо събрание на камарата през 2020 г. След гласуване, за дата за следващото заседание на УС на КИГ бе определена 30.01.2020 г.

Инж. Христо Самушев предложи да се проведат семинари с лектори от АГКК, за да се изпълни чл.20, ал.4 от ЗКИР, изискващ правоспособните лица да преминават курсове. Такива курсове е добре да се проведат в Пловдив, София, Велико Търново и Варна. Постъпи предложение от инж. Йордан Чукалов таксата за издаване на удостоверение за преминат курс да е в размер на 10% от минималната работна заплата без ДДС за страната за съответната година, но инж. Златанов припомни, че при провеждане на обучителни семинари таксата е в размер на 10% от МРЗ без ДДС, след решение на заседание на УС на КИГ на 19.04.2019 г. (Протокол 42). Това решение отново бе гласувано и одобрено с единодушие. Инж. Николай Димитров предложи темата на първия обучителен семинар, който ще се проведе в гр. Пловдив на 30.01.2020 г. да бъде „Последни изменения в нормативните документи, касаещи кадастъра, във връзка с чл. 56 от ЗКИР“ . Инж. Златанов поясни, че темата и програмата, по която ще се проведе обучителния семинар , ще се съгласува с АГКК, за да се спази изискването на закона.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ В ХАРТИЕНОТО ИЗДАНИЕ НА ГЕОМЕДИЯ

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us