Геодезия

Приет е кадастър в област Пазарджик

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщи, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в брой 13 от 12.02.2019 г. на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us