Геодезия

Приет кадастър в две области

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за:

  • урбанизираните територии в землището на с. Пелишат, община Плевен;
  • землището на с. Научене, община Нова Загора.

В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 68 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната СГКК в Плевен или Сливен.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us