Геодезия

Приет кадастър в област Монтана

Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в бр. 60 от 25.07.2017 г. на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us