Геодезия

Приет кадастър в област Русе

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на:

  • недвижимите имоти за частта от землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща имоти с № 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по картата на възстановената собственост с начин на трайно ползване – друга жилищна територия.
  • урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.

В 30-дневен срок от обнародването на обявите в днешния брой 3 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us