Геодезия

Приети са КККР на с. Караманите

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 25 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us