Геодезия

Проект за ПУП край Сапарева Баня

Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел отвеждане на отпадните води от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, провеждане на процедура по учредяване право на сервитут, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.4; 65365.35.11; 65365.35.14; 65365.35.37, 65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98; 65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184; 65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър – София, с възложител „Дако 15“ – ЕООД. Проeктът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us