Геодезия

Промените в наредбата за поддържане на КВС влизат в сила от днес

В брой 21 от 9 март 2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Промените в подзаконовия нормативен акт влизат в сила от днес.

Измененията включват премахване на изискването за сключване на договор между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и юридически или физически лица (правоспособни да извършват дейности съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър) при предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената собственост. За целта се създават две нови приложения с номера 15 и 16, съответно: формуляр за заявка за предоставяне на цифрова информация в ZEM файл и декларация за неразпространение на данните.

Държавните органи и общини, (в качеството им на собственици на земеделски земи и земи и гори от горския фонд), ще получават безвъзмездно данни в цифров вид (SHP формат) по реда на чл. 45а от Наредба № 49 от 2004 г.

Текстовете на промените се намират на стр. 30 в изданието и онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=620C75CD5AC6AF7E5109BD224F6ECD2F?idMat=123631.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us