Геодезия

Техникум и/или център за Професионална квалификация

Как се подготвят младите геодезисти
Има ли сблъсък на интереси

В края на месец февруари се проведе национално съвещание за проблемите в средното образование, организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Камарата на инженерите по геодезия. На него бяха обсъдени основните въпроси, които тревожат преподавателите в България.
Началникът на отдела „Методическо осигуряване и контрол” в дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение” към МОН Керанка Андонова представи снимка на днешното състояние на обучението по геодезия в средното образование. Тя маркира и стратегически документи за развитието на професионалното образование– като националната програма за развитието на образованието, приета от НС, стратегията по заетостта и ред други правителствени документи, национална стратегия за продължаващо професионално обучение. На територията на страната има 40 училища по направление строителство и геодезия.
Учителите апелираха за скъсяване на дистанцията между образованието и практиката. Според преподавателите в професионалните гимназии има качествени млади хора, които са добре подготвени и мотивирани, които обаче трябва да намерят изява във фирмите.
Освен липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да се посветят на професията учител, недостатъчно добрата и обновена материална база, изникна и темата за предоставянето на лицензи от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на различни новоизграждащи се центрове за професионално обучение.
Стана дума по специално за специалността “Геодезия”– трета степен на професионална квалификация. Представяме ви мнението на трите страни по случая с организираните курсове – на инж. Боряна Марина от Софийската професионална гимназия „Христо Ботев”, на инж. Васил Вутов от Центъра за професионално обучение към „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и на Антоанета Кацарова, началник отдел „Лицензиране“ в НАПОО.
Такъв лиценз № 200312058 притежава Центърът за професионално обучение към „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 13/ 02.10.2003г.) Той е изменен и допълнен с решение на УС на НАПОО (протокол № 10/ 25.10.2006г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Строителен техник”, код 582010
1.1. Специалност “Строителство и архитектура”, код 5820101 – трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Геодезист”, код 582020
2.1. Специалност “Геодезия”, код 5820201 – трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Техник-озеленител”, код 622010
3.1. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 – трета степен на професионална квалификация.

Инж. Боряна Марина от Софийската професионална гимназия „Христо Ботев”
– Каква е същината на проблема?
– Новата стратегия в професионалното образование от 1999 г. и Законът за професионално образование и обучение въведоха нови правила. Съгласно него и измененията му от 2002г. системата на професионалното образование в професионалните гимназии (новото име на техникумите), както и нови форми – центрове за професионално обучение. Те трябва да се легализират в НАПОО.
Досега обучението по геодезия се осъществяваше в професионалните гимназии и в УАСГ. От 2007 г. специалност “Геодезия”, код 582020 – трета степен на професионална квалификация може да бъде извършвано в центъра на „Главболгарстрой”. В техникумите децата го учат по 2000 часа, за да получат необходимата подготовка. В края на 2007 г. е проведено обучение за „Геодезист – трета степен” в ЦПО на „Главболгарстрой”. В рамките на 1 месец там издават същия документ, като в техникумите. Формират се такива курсове и за незавършили ученици. И професионалните гимназии, и центровете издават едни и същи документи – удостоверение за участие в курса, свидетелство за професионална квалификация, което удостоверява за присъждането на степен. То се издава само след държавен изпит по теория и държавен изпит по практика. При обучението в центъра е въпрос на вътрешни правила. Назрява необходимостта от единен стандарт за контрол и оценка на професионалното образование. В нормативната уредба на държавата има пропуск, центровете могат да издават документи твърде либерално.
– Колко от учениците от строителния техникум в София са се записали в центъра на „Главболгарстрой”?
– Около 12 – точната информация не е достъпна за мен.
– Колко часа е обучението в ЦПО на „Главболгарстрой”? Колко са изобщо обучените в центъра?
– Би трябвало да е 960 ч. за 2 учебни години, но проведеният курс е за довършване на обучението и часовете покриват само неизучените предмети от 13 клас.
Проблемът е, че курсът е проведен формално с абсурдно малко часове (през почивните дни по 8 часа от15.11.07 г. до 15.12.07 г. – включително провеждане на държавни изпит и раздаване на удостоверенията за квалификация) с обяснението, че това са само консултации (самостоятелна форма) за подготовка за държавните изпити, а не същинско обучение.
– Колегите ви споделят ли вашите опасения? Колко от тях преподават в тези центрове? Срещате ли разбиране от хората в министерството?
– Аз изразявам мнението на всичките ми колеги. Тяхната тревога е още по-голяма. Преподава само един. От министерството мълчаливо признават проблемите с ЦПО и двойните стандарти, но са пасивни.
– Защо вашата професионална гимназия не организира подобни курсове за своите бивши ученици, след като има право според закона?
– Подготвили сме предложение за задочно обучение по геодезия, но има процедура пред Педагогическия съвет.
– Къде виждате разрешението на проблема? Явно курсовете в „Главболгарстрой” са законни и не могат да бъдат ограничени, а най-вероятно ще се организират и все по-нови и нови такива, не само от „Главболгарстрой”? Какво е вашето предложение?
– Предложението ни, това не е само моя позиция, е да се променят изискванията за провеждане на държавните изпити в ЦПО: трябва да са еднакви по форма и съдържание с тези в професионалните гимназии, т.е. да са съобразени с НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ, въведени от МОН, а да не са продукт на вътрешни правила в центровете.
Васил Вутов, директор на Центъра за професионално обучение към „Главболгарстрой“
– Как ще коментирате мнението на някои преподаватели по геодезия за недостатъчно задълбочено обучение по геодезия във вашия център?
– Не се притеснявам от нищо. Имаме си лицензии и спазваме закона. При нас идват комисии от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Ние изпълняваме закона стриктно, това, че на някой не му харесва, е от частен интерес.
Антоанета Кацарова, началник отдел „Лицензиране“ в НАПОО
– Съществува напрежение между представителите на техникумите и „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД за това, че „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД са лицензирани да провеждат курсове за техници геодезисти? Издаденият им лиценз в разрез със закона ли е?
– Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е запозната със случая от Съюза на геодезистите в България. НАПОО извърши проверка и установи, че обучението, провеждано от Центъра за професионално обучение към “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, е законосъобразно и в съответствие с издадената лицензия. Центърът е лицензиран според Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и до този момент не са установявани нарушения в дейността му.
– Съществуват ли други лицензирани центрове за подготовка на геодезисти?
– Засега лиценз има само центърът към „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД.
– Какви са преподавателите в Центъра за професионално обучение към „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, гр. София? Може ли да се каже, че се обезценява труда на преподавателите и стойността на дипломите, издавани в техникумите? Действително ли има сблъсък на интереси?
– Преподавателите, които провеждат обучение в него, са висококвалифицирани специалисти, които подготвят обучените лица за успешна реализация на пазара на труда. В този смисъл не е възможно да бъде “обезценен труда на преподавателите и стойността на дипломите, издавани в техникумите”. При направената проверка се установи, че част от обучаваните от центъра лица са бивши ученици на професионалната гимназия, които надграждат знанията и уменията си. Освен това е невъзможно да бъде наложен монопол на пазара на услугите за професионално обучение. През последните години професионално обучение се предлага на пазарен принцип и по-добрите, мобилни, съвременни и атрактивни обучаващи институции се радват на по-голям интерес от лицата, търсещи обучение.
– Съществува ли подобно напрежение и за специалността “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 – трета степен на професионална квалификация?
– В НАПОО няма данни за напрежение във връзка със специалността “Парково строителство и озеленяване”, но ако има такава информация, бихме съдействали за решаване на проблема.
– Как виждате решаването на проблема?
– Проблемът би вървял към решение, ако обучаващите институции вложат енергията си в работа за подобряване на качеството на обучението, в повече гъвкавост при решаване на проблемите на обучаемите си, в по-активно съдействие с работодателските организации.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us