Геодезия

Визата за проектиране по Закона за устройство на територията


Адв. Михаела Белчева

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

Съгласно чл. 140, ал. 1 от ЗУТ възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. В общия случай визата за проектиране представлява копие на действащия подробен устройствен план в обхват поземления имот и съседните му, с нанесени съществуващи сгради, лини на застрояване и допустими височини, както и посочени параметри на застрояване (плътност и интензивност), съгласно нормата на  чл. 140, ал. 2 от ЗУТ. В тази хипотеза визата за проектиране (доколкото е копие на плана и не внася нови факти – не допуска застрояване, различно или непредвидено в плана за застрояване)  не е част от устройственото планиране, а е част от процеса на инвестиционното проектиране и не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност. На обжалване пред съда подлежат одобреният инвестиционен проект и строителното разрешение. Тъй като в този случай инвестиционно проектиране може да бъде извършено и без виза и издаването й не е задължително, то отказът да бъде издадена такава не подлежи на оспорване по съдебен ред. В този смисъл е и преобладаващата съдебна практика – например Определение №3218 от 10.03.2009 г. на ВАС по адм .д. №2638/2009 г., ІІ отделение; Определение №14531 от 20.11.2012 г. на ВАС по адм. д. №12962/2012 г., ІІ отделение.

Издаването на виза, както и отказът за издаване на виза представляват индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 3 от АПК (индивидуален административен акт е волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, както и отказът да се издаде такъв документ) само в случаите, когато издаването й е задължително – чл. 140, ал. 3 от ЗУТ. Това е така, тъй като в тези случаи визата допуска непредвидено или различно застрояване спрямо предвиденото в ПУП и липсата на виза препятства инвестиционния процес и учредяването на право на строеж и представлява индивидуален административен акт съгласно чл. 214, т. 1 от ЗУТ. Издаването на виза е задължително за следните видове строежи:

  • Чл. 12, ал. 3 от ЗУТ – при застрояване в земеделски, горски и защитени територии без смяна предназначението им с обекти, чиито функции са съвместими с предназначението и при липса на ПУП за територията;
  • Чл. 41, ал. 2 от ЗУТ – при застрояване на урегулирани поземлени имоти с непредвидено в ПУП допълващо застрояване – ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в имота или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два УПИ;
  • Чл. 50 и чл. 51 от ЗУТ – при временни строежи в поземлени имоти, за които с ПУП е предвидено изграждане на обекти- публична собственост на държавата и общините;
  • Чл. 58 и чл. 59 от ЗУТ – застрояване в неурегулирани територии, представляващи неурегулирани малки населени места или извън границите на урбанизираните територии. В този случай за застрояване не се изработва план-извадка, а се издава виза;
  • Чл. 133, ал. 6 от ЗУТ – когато проектът на подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план;
  • Чл. 134, ал. 6 от ЗУТ – когато при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят разположението и конфигурацията на предвидените сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването;
  • За обекти, представляващи недвижими културни ценности;
  • Чл. 140, ал. 5 от ЗУТ – в населени места с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, ако не се променя характерът на застрояване и само при совобдно и свързано застрояване между два имота. В този случай не се изисква одобряване на план за застрояване.

За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ и съответно тези лица могат да оспорват нейната законосъобразност пред съд.

В случай, че по искане на заявител е издадена виза за проектиране, но по някаква причина той не е доволен от нейното съдържание, то съдържанието не може да бъде оспорено по съдебен ред, тъй като съдът упражнява контрол само за законосъобразност на административните актове – чл. 145, ал. 1 от АПК. Искането за проверка на съдържанието на издадената виза е за нейната правилност и може да се упражни само по административен ред съгласно чл. 81, ал. 2 АПК – Определение №1092 от 30.01.2008 г. на ВАС по адм. д. №11385/2007 г., ІІ отделение.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us