Геодезия

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ИСТОРИЯТА НА ОБРАБОТВАЕМИТЕ ПЛОЩИ

Артем Беленков, Панорама Консалтинг (Украйна), Яна Липийска, Геодетект ЕООД

Използването на информационни системи за създаване и поддържане на електронни паспорти на полетата и технологични карти повишава ефективността при вземане на управленски решения.

За да проведат успешна кампания, селскостопанските предприятия трябва правилно да определят сеитбооборота, да разработят технологични карти и да контролират качественото им изпълнение. Резултатността и ефективността от приетите решения зависят от достоверната информация за площта и състоянието на полетата (агрохимични и агрофизични показатели, предходни култури, изпълнение на агротехнически операции, количество на валежите), а също така и от оперативността при получаване на тази информация.

Определяне на точните площи на обработваемите полета.

Нашият опит при внедряването на проекти в аграрния сектор показва, че най-важен и принципен етап е определянето на точните площи на полетата, които компанията обработва. Бюджетът и планирането зависят от декарите, определени за една или друга култура. Поради това е необходимо да се определят точните контури на полетата.

По настоящем има няколко варианта за решаване на дадената задача:

  1. Най-бърз, евтин и в същото време най-малко точен начин за нанасяне контурите на полетата е използването на геоинформационни системи и геопортали с отворени източници на пространствени данни (Google, Yandex, Bing, ортофотопланове икадастрални карти на Украйна и др.).
  2. Измерването на полетата с помощта на професионално оборудване, монтирано на високопроходими автомобили или АТVе по-ефективна алтернатива. Недостатъци на този вариант са зависимостта от атмосферните условия и наличието на посеви на полетата.
  3. Най-оптимално се оказва създаването на контурите на полетата с използване на архивни космически снимки. Това позволява получаването не само на точни контури на полетата, но и на актуално изображение, на което могат да се определят непригодните за обработка участъци. Основното изискване при този вариант е определянето на компактни територии с цел икономии на средства за закупуване на космически снимки. В мащабите на агро-холдингите не се разглежда извършването на геодезически измервания за определяне контурите на полетата поради значителни финансови и времеви разходи.

В тази връзка Геодетект ЕООД създаде онлайн конвертор, с чиято помощ контурите на декларираните площи могат да бъдат преобразувани от формат „SHP” във формат „KML” и по този начин директно визуализирани в Google Earth или заредени в Google Maps. Това е едно допълнително улеснение за всички кандидати за директни плащания, които могат да разгледат данните, генерирани от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания” на Държавен фонд „Земеделие” на своите компютри или таблети без да се налага инсталирането на специализиран ГИС софтуер (фиг.1).

Конверторът и кратки напътствия за използването му могат да бъдат намерени на адрес https://www.geodetect.bg/shp2kml.html.

Geodetect Geomedia br-2-2015 fig-1Фиг. 1. Визуализиране в Google Earth на цифровите географски данни, генерирани от „Системата за индивидуална справка по Директни плащания“ на Държавен фонд „Земеделие“

Водене на регистър за историята на полетата и планиране на сеитбооборота.

При създаването на електронна карта на полетата, аграрните предприятия се сблъскват с друг немаловажен проблем – отсъствие на единна база данни за полетата и история на тяхната обработка. Като правило голяма част от информацията се намира при агрономите и в случай на прекратяване на трудовоправните отношения компанията рискува да загуби тази информация. Това значително усложнява процеса на планиране и снижава ефективността от вземаните решения. ГИС позволява да се провежда пълен анализ на всяко поле по повече от 50 показателя, в това число сеитбооборот, предшестващи култури, планиран и фактически добив, механичен и химичен състав на почвата, фитосанитарно състояние, извършени полеви работи и т.н.(фиг. 2). Системата позволява да се включат матрици на релефа, да се създават тематични карти по добиви и по качество на почвата и да се провеждат други операции. Резултатите са електронна карта на полетата и база данни на агро-холдинга, които съдържат цялата необходима информация за вземане на управленчески решения по разполагане на селскостопанските култури и определяне технологията на обработка. При определяне на сеитбооборота системата дава възможност да се създават и поддържат технологични карти по култури (фиг. 3). Главният агроном създава рамкови технологични карти с основните операции, норми за посев, подобрения, марка на техниката и инвентара. След това рамковите карти автоматично се разнасят по всички полета според сеитбооборота. Агрономите по подразделенията детайлизират технологичните карти по своите полета, добавят конкретна техника и коригират при необходимост датите за провеждане на операциите. Това дава възможност да се постави на отчет и да се контролира целия процес на производство. Ръководството получава пълен набор от отчети – посевен материал, средства за растителна защита, подобрения, гориво, календарен план на използваната техника, план-факторен анализ на технологичните карти и др.

Geodetect Geomedia br-2-2015 fig-2

Фиг. 2. Обследване на полетата.

Geodetect Geomedia br-2-2015 fig-3

Фиг. 3. Карта на сеитбооборота.

Оперативен мониторинг на посевите и анализ на резултатите.

През сезона компанията се сблъсква с различни обстоятелства, които изискват изменение на първоначално планираните мероприятия. Необходимо е регулярно да се обхождат полетата, да се следи състоянието на посевите и при необходимост да се вземат съответните решения. От една страна, това може да повлече след себе си изменение на бюджета и допълнително включване на техника, а от друга страна – да се промени очакваният добив.

ГИС позволява да се регистрират действията на агронома на полето чрез инструмента „Отчет на агронома” и фотофиксация. Агрономът въвежда своите коментари, избира от справочниците основната причина за проблема (болести, вредители и т.н.), при необходимост променя паспортните данни и привързва снимките към конкретните полета. Това дава възможност да се съхрани и проследи цялата история по обследването на посевите и при необходимост да се обосноват средствата за провеждане на операции, които не са планирани. В системата също може да се включи спътников мониторинг за състоянието на посевите и всяка седмица да се получават снимки със състоянието на биомасата за собствените полета, което дава възможност за оперативно получаване на информация за поникване и развитие на културите и за хода на прибиране на реколтата. Компанията получава историята на развитие на селскостопанските култури по конкретните полета в течение на сезоните. При интегриране със системаза GPSмониторинг ГИС позволява да се фиксират всички изпълнени операции и да се привърже дадена информация към конкретно поле. Получената оперативна информация повишава ефективността на управлението.

След прибиране на реколтата компанията получава информация за реалните добиви по конкретните полета. Имайки в системата цялата базова информация за полетата и данните от спътниковия мониторинг, ръководството може да проведе детайлен анализ на причините за висок или нисък добив, да определи кое точно е повлияло на крайния резултат.

Като обобщение на написаното дотук, трябва да се отбележи, че системният подход в частта информационно осигуряване значително повишава ефективността на взетите решения. Отчитайки големия ни опит в реализацията на подобни проекти в агро-бизнеса, може да се каже, че получените резултати напълно компенсират разходите на компаниите. Инвестирайки в развитието на информационни системи, компанията може да премине кризисния период и да заложи основите на бъдещото си развитие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us