Геодезия

Законосъобразен ли е отказ за издаване на скица от кадастралната карта

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и вещноправни спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg. Сайтът на адв. Михаела Белчева е www.mihaelabelcheva.com

На лице, което претендира да е придобило правото на собственост върху имота по давност в процедура по обстоятелствена проверка

 

Въпрос: От повече от десет години владея недвижим имот, попадащ в територия по §4 ЗСПЗЗ, за който не притежавам документ за собственост. Имотът е заснет и нанесен в кадастралната карта в границите, в които го владея. В кадастралния регистър като собственици на имота са записани други лица. За нуждите на извършване на обстоятелствена проверка за снабдяване с документ за собственост по давност подадох искане по съответната Служба по геодезия, картография и кадастър за издаване на скица за имота. Към искането приложих молба-декларация с попълнена удостоверителна част от дирекция „Общински приходи“ на съответната община. От СГКК отказват да издадат исканата скица с обяснението, че лицата, записани за собственици в кадастралния регистър, не са съгласни с това. Какво мога да направя и какви са правата ми в този случай?

 

Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗКИР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва при поискване услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид. Чл. 55, ал. 2 ЗКИР определя като официални документи скиците и скици-проектите на недвижимите имоти, обект на кадастъра. Съгласно чл. 55, ал. 3 ЗКИР, официалните документи по ал. 2 се издават от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от оправомощени от него служители за територията на цялата страна. Съгласно чл. 57, ал. 1 ЗКИР, предоставените от АГКК кадастрални данни се ползват само от лицето, на което е предоставена услугата, еднократно и в една процедура. Законодателят не е предвидил ограничения при предоставяне на услугата, за чието удовлетворяване по аргумент от чл. 57, ал. 1 ЗКИР е необходимо единствено наличие на установен пред административния орган правен интерес на заявителя, свързан с използването на предоставяната услуга в рамките на определена процедура. В случая като такава е посочено използването на скицата за поземления имот в производство за снабдяване на заявителя с нотариален акт по чл. 587, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК за право на собственост върху имота по давностно владение, като в тази връзка е представена и молбата декларация до нотариуса за извършване на обстоятелствената проверка, съдържаща нужното удостоверяване от Дирекция „Общински приходи“ на съответната община. При установен пред административния орган правен интерес на заявителя органът действа в условията на обвързана компетентност, без да има право на преценка да издаде или да откаже скицата. В производството по предоставяне на кадастралните данни няма заинтересувани лица, тъй като предоставянето им само по себе си не засяга пряко и непосредствено права и законни интереси на третите лица, включително и на вписаните в КРНИ собственици на имота, за който се предоставя информацията. В производството по издаване на скица за имота извън компетенциите на началника на СГКК е да преценява налице ли са предпоставки за издаването на заявителя на нотариален акт за право на собственост върху имота по чл. 587, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК. Подобна преценка е изцяло в правомощията на нотариуса, който на база на представената му скица за имота, извършените удостоверявания от общинската администрация и от администрацията на областната управа, както и въз основа на всички останали събрани в рамките на нотариалното производство доказателства, преценява придобито ли е от заявителя въз основа на изтекла придобивна давност правото на собственост върху имота, във връзка с което издава или отказва издаване на нотариален акт по чл. 587, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК. Поради това, дори и при наличие на данни за конкуриращи права върху имота, какъвто е настоящият случай, предвид записването в КРНИ на други лица като собственици на имота, които при това оспорват правото на заявителя, административният орган е длъжен да удовлетвори отправеното до него искане и да издаде скицата, чието единствено предназначение в производството по чл. 587, ал. 2 ГПК е нотариусът да получи надеждна информация за актуалния кадастрален статус на имота.

С уведомяването на записаните в КРНИ собственици на поземления имот за поисканата административна услуга, респективно с предоставената им възможност да изразят становище по нея, началникът на СГКК само е разходил излишно процесуално време. Незаконосъобразно е крайното решение на СГКК за неиздаване на поисканата скица, което е съобразено с постъпилото от вписаните собственици възражение.

Не би могло да бъде причина за неиздаване на скицата и наличие на план на новообразуваните имоти, по който е направена кадастралната карта с аргумент, че това ще накърни правата на трети лица. Наличието на всички тези обстоятелства не е основание за отказ за неизвършване на административната услуга. Доказателствената сила на нотариалния акт, издаден по реда на чл.587 ГПК, е оборима и всяко трето лице може да докаже в исково производство, че титулярът по нотариалния акт не е собственик. При възможността за искова защита на правата на трети лица административният орган, извършващ поисканата услуга, не може да обоснове отказа с евентуалното засягане на права.

Следователно, в случай, че е постановен изричен отказ за издаване на скицата, той може да бъде обжалван пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от получаването му. В случай, че не е постановен изричен отказ, а административният орган не се е произнесъл в законоустановените срокове, то може да бъде обжалван мълчалив отказ за извършване на административната услуга.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us