Геодезия

Заповед за одобряване на кадастрален регистър на имот в район „Витоша“

В днешния брой 46 на „Държавен вестник“ е обнародвана заповед за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2095.531, район „Витоша“, Столична община, област София (столица). Заповедта е на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР и Решение № 2123 от 30.03.2015 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. д. № 464/2014 г.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Заинтересуваните лица ще бъдат уведомени по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us