Геодезия

Заповеди за ЯФГ и КККР за неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево, с. Крайгорци, с. Кьолмен, с. Ловец, с. Маломир, с. Менгишево, с. Методиево, с. Нова Бяла река, с. Станянци, с. Сушина, с. Тушовица и с. Чернооково, община Върбица, област Шумен.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 25.02.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-55 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-56 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-57 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-58 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оризари, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-59 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-60 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-61 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боров дол, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-62 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнец, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-63 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърцево, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № РД-18-64 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен;

Заповед № КД-14-6 от 23.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Безденица,
с. Вирове и с. Габровница, с.  община Монтана, област Монтана.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед
№ КД-14-6 от 23.01.2020 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 12.03.2020 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us