Новини

АГКК обяви обществена поръчка за нова приемна в Шумен

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180“, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180″

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор на проект: „Преустройство на самостоятелен обект в приземен етаж на административна сграда в приемна за граждани в гр. Шумен, УПИ XIII4301, кв. 271, имот ид. № 180″“.

Общата прогнозна стойност е 131 хил. лв. без ДДС.

Оферти се приемат до 17:30 ч. на 06.11.2017 г. в деловодството на АГКК.

Документацията се намира на интернет страницата на агенцията в раздел „Профил на купувача“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us