Новини

АГКК публикува предложение за наредба за ЕТК


Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проект за наредба за едромащабна топографска карта (ЕТК). Тя ще определя условията и редът за създаване с използване на цифрови методи за събиране на топографска информация и картографска обработка, както и контрола по изработването, процедури по приемането, обновяването и предоставянето на потребителите.

Едромащабната карта е публична и е в мащаби 1:5000 и 1:10000. Освен за територията на България ,такава карта ще има и за района на българската база в Антарктика. В цифровия модел ще се съдържа цялата налична и актуална геопространствена информация. Самият единен цифров модел се създава и поддържа с използването на съвременни дистанционни, топографо-геодезически и картографски технологии. В наредбата е залегнала и математическата основа за изработване – Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор и Държавната геодезическа мрежа и Геодезическите мрежи с местно предназначение.

Отбелязани са условията за създаване и поддържане на единен цифров модел, както и за поддържането на самата карта. Като контролиращ орган за единния цифров модел и ЕТК е посочена АГКК и назначена от нея комисия. Зададени са и изискванията, които трябва да се следват.

Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 1 от Закона за геодезията и картографията. В срок до 12 месеца след влизане в сила на тази наредба министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава „Инструкция за създаване, поддържане и обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000″. В срок до 10 месеца след влизане в сила на тази наредба, изпълнителният директор на   Агенцията по геодезия, картография и кадастър, утвърждава „Система от условни знаци за едромащабни топографски карти“. В срок до 6 месеца след влизане в сила на тази наредба АГКК да организира разработването на референтен модел на базата данни и съпътстващите документи за получаване на стандартизиран интерфейс на данните. Изпълнителният директор на АГКК може да подписва споразумения с ведомства, организации и институти за сътрудничество и обмен на данни във връзка с изпълнението на наредбата. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. АГКК призовава колегията да се запознае с наредбата и да даде предложения.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us