Новини

АГКК с нов проект за Устройствен правилник

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на нов Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В него е предвидено промяна на структурата на институцията. Това се изразява в премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“. В текста на проекта се предвижда създаване на звено за вътрешен одит.

Ако се приеме в този му вид щатът на АГКК ще се увеличи с 52 бройки, които ще бъдат прехвърлени от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Така общият брой на персонала на АГКК ще стане 397. Според МРРБ по този начин ресурсно ще бъде обезпечено ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез ползване на данните от картата на възстановената собственост.

Административният персонал на АГКК ще включва 37 щатни бройки към дирекциите: „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“. Специализираната администрация, наброяваща 354 щатни бройки, ще бъде разделена на 3 дирекции – „Кадастрална и специализирани карти“, „Геодезия и картография“, „Информационни системи“, както и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър.

Проектът на Устройствен правилник е публикуван на интернет страницата на МРРБ, на сайта на АГКК и в Портала за обществени консултации.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us