Новини

Готова е наредбата за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Най-накрая е подготвена наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър.

ДПреобразуването на картата на възстановената собственост в кадастъра ще приключи през тази година. Това предвижда програмата за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2019 г., приета от Министерския съвет.о края на годината ще се възложи и създаването на кадастрални карти и регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 311 населени места, предвижда програмата.

Продължава изработването и одобряването на кадастър на 253 населени места в 14 области. До 31.12.2018 г. са одобрени кадастрални карти и регистри за 80 049 кв. км, представляващи 72,12% от територията на страната, като набраната информация обхваща 14,5 млн. недвижими имоти.

С одобрени кадастрални карти и регистри са всички населени места от 30 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 126 общински центъра, 754 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включително Черноморското крайбрежие и планинските курорти, посочва се в съобщение на Министерския съвет.

През 2019 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър продължава надграждането и развитието на информационно-комуникационната си среда и интеграцията на информационните процеси, което е от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенцията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Продължава въвеждането на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

В подсистемата „Имотен регистър” на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенция по вписванията, оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и сигурността на информацията.

Агенцията по вписванията през настоящата година продължава изпълнението на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“. Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях.

Същевременно правителството прие Агенцията по геодезия, картография и кадастър да стане обект със стратегическо значение. Целта е гарантиране на безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us