Новини

И втората спряна заради обжалване поръчка е отворена за подаване на оферти

Обществената поръчка за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове на с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра, е отворена за подаване на оферти. Процедурата бе една от двете обжалвани от Асоциацията на геодезическите фирми след проведено допитване до колегията.

Жалбата за настоящата поръчка бе оставена без уважение от КЗК.  Според държавния орган жалбоподателят не е изложил обосновани и подкрепени с доказателства мотиви, които да послужат като основание за преценка, че интересите на потенциални участници – геодезически дружества включително и неговият интерес, ще бъдат увредени, което би могло да бъде възпрепятствано чрез налагането на обезпечителната мярка. В определението си КЗК е посочила:

„По отношение на основният аргумент на жалбоподателя за спиране на настоящата процедура, а именно, че евентуалното продължаване на процедурата би създало опасност от увреждане на интересите на собствениците на недвижими имоти в обхвата на обществената поръчка, доколкото възлагането на изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри при условията, определени в обжалваната процедура, неминуемо ще доведе до некачествен продукт – грешна или непълна кадастрална карта и кадастрални регистри, от което ще последват и неблагоприятни за собствениците финансови разходи, следва да се отбележи, че към момента КЗК не може, а и не следва да се произнесе по безспорен и категоричен начин дали има извършени нарушения при откриването на процедурата, които да доведат до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка и съответно некачественото му изпълнение и последиците, които визира жалбоподателят.”

Целият текст на определението се намира на интернет страницата на КЗК.

Оферти по процедурата за създаване на КККР се премат до 02.07.2018 г. в деловодството на АГКК.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us